Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVI/06 z XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 3 lipca 2006 r. w sali Urzędu Gminy

O G Ł O S Z E N I E

Protokół Nr XXXVI / 06
z XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 3 lipca 2006 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1300– 1620

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 13?? Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, pracowników urzędu gminy tj. Wójta Gminy – M. Wosia, Z-cę Wójta – A. Łysika, Skarbnika Gminy – A. Baran , osoby zaproszone tj. Ewę De La Torre – Starostę Powiatu Gryfińskiego i Józefa Rucińskiego – Wicestarostę oraz sołtysów,.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było  w tym czasie 13 radnych na stan radnych 15 (spóźnił się radny J. Gorczyca). Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych ( nieobecna radna G. Małecka). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu ), który przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji tj. z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Stare  Czarnowo (dot. dz. nr 411/2 o pow. 500 m2 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2006 r.  wg stanu na dzień 31. 05.2006 r. 
  1. dyskusja
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Po zapoznaniu z w/w porządkiem przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na wiele niejasności odnośnie proponowanej uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie zostali zaproszeni przedstawiciele Powiatu Gryfińskiego, celem wyjaśnienia tej sprawy. Następnie poprosił Starostę Powiatu o szczegółowe omówienie proponowanej uchwały.

P. Ewa De La Torre –Starosta Powiatu Gryfińskiego podziękowała za zaproszenie na sesję a następnie wyjaśniła; ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nakłada na nich obowiązek zasięgania opinii w sprawach m.in. przekształceń związanych z ochroną zdrowia. Opinie te nie mają charakteru wiążącego dla powiatu, lecz uważają, że powinno się je brać pod uwagę. Powiatu już od początku istnienia boryka się z kłopotami finansowymi w zakresie ochrony zdrowia mimo, że odrębne pieniądze na to zadanie płyną innymi kanałami, gdzie również był ich udział. W miesiącu sierpniu ubiegłego roku Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie ( w tej sprawie także zasięgano opinii tutejszej rady. Istnienie tego szpitala bardzo broniono i podjęte działania doprowadziły, że szpital pozostał ( choć były zakusy, by on znikł z mapy powiatu). Szpital ten nadal ma określone kłopoty finansowe , z którymi zamierzają się rozprawić. Dzięki programowi restrukturyzacji, który został przez radę powiatu zatwierdzony oraz przez wojewodę ) został rozwiązany problem pielęgniarek ( otrzymały swoje słynne skutki finansowe ustawy 203 ). Pozostał jednak problem spłaty pożyczek oraz prowadzenia działalności medycznej. Celem tej restrukturyzacji jest jakby ciąg dalszy, co Rada Powiatu w Gryfinie ustaliła w 2005 r. Chodzi nam o to, by niepubliczny podmiot przejął długi szpitala w całości . Ponieważ ten szpital jest związany umowami z P. Wojewodą na 2 lata - jeśli chodzi o restrukturyzację ustawy 2003 oraz na 5 lat - w związku z pieniędzmi pozyskanymi na budowę windy i sprzętu dla szpitala są podejmowane działania na skrócenie tych okresów. Szpital jednak nadal musi istnieć jako publiczny zakład opieki zdrowotnej i musi prowadzić działalność medyczną. Dlatego wróciliśmy do koncepcji sprzed 2000 r. kiedy to zakład opiekuńczo – leczniczy był elementem struktury szpitala czyli był w jego wnętrzu. Zgodnie z ustawą zakłady opiekuńczo – lecznicze nie mogą działać w formie oddziałów, tylko w formie zakładów, które mają odrębnego dyrektora itp. Naszym celem jest to, by Szpital w Gryfinie istniał, świadczył usługi medyczne nieodpłatnie na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu, żeby się nie zadłużał i wywiązywał należycie z ustaleń z Wojewodą. M.in. ta uchwała jest kolejnym etapem programu restrukturyzacji. Jest to konieczne by ten szpital znalazł się w sieci szpitali, którą to przygotowuje ministerstwo zdrowia. Mają informację, że minister P. Religa przygotowuje taką siec , która ma być wprowadzona od stycznia 2007 r. Jeśli ten szpital nie znajdzie się w tej sieci, wówczas nie będzie ubezpieczony przez NFOZ. Chcemy tego uniknąć, chcemy by mieszkańcy powiatu nie ponosili finansowej odpowiedzialności – bo są to pieniądze podatników, pieniądze publiczne. By po przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie (włączony zostanie do jego struktury Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo – Leczniczy) – ponosił on tą odpowiedzialność finansową , by realizował to wszystko co dotychczas wykonywał szpital oraz dodatkowo zwiększał oferty medyczne. Podobnych uchwał było podejmowanych wiele w I kadencji. Dlatego też prosi Radę Gminy Stare Czarnowo w imieniu władz powiatu o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały.

Dyskusja.

Radna Cioch - czy w związku z tą uchwałą, restrukturyzacją nastąpi jakaś zmiana odnośnie zatrudnienia pracowników ( zmniejszenie zatrudnienia, likwidacja stanowisk itp.).

Radny Grzywiński - co wpłynęło na zmianę decyzji Dyrektora SP.Z.O.Z. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie ( pismo z dnia 29.06.06 r.), by nie sugerować się jej wcześniejszym pismem) w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie. Prosił przewodniczącego Rady o zapoznanie radnych z pismem , na które się Dyrektor powołuje.

Przewodniczący Rady K. Mendak zapoznał z treścią pisma z dnia 20.06.06 r., w którym Dyrektor prosi o wyrażenie opinii negatywnej przez tutejszą Radę w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. W uzasadnieniu podaje, że są podejmowane nieoczekiwanie dość dziwne czynności związane z włączeniem jej zakładu w strukturę szpitala. Z oczywistych, społecznych i ekonomicznych względów prosi j/w. W załączeniu jest dołączona korespondencja między stronami ( starostwo, dyrektor ).

Radny Róg - jaka jest opinia radnych powiatu w sprawie tej uchwały. Na pewno jest jakiś sondaż.

Radny Kotylak - jak wielkie mogą być zmiany i o ile zwiększy się ilość łóżek.

Przewodniczący Rady rozumie, że wnioskodawcą tego projektu uchwały jest zarząd powiatu, czy tak jest?

Radny Kowalczyk - czy Starosta dysponuje danymi procentowymi odnośnie korzystania mieszkańców Gminy Stare Czarnowo ze Szpitala w Gryfinie.

W odpowiedzi na powyższe pytania P.Starosta wyjaśniła, że program restrukturyzacji nie przewiduje tutaj zmniejszenia zatrudnienia (zostaną one zachowane), a nawet nastąpi zwiększenie zatrudnienia. W związku z zwiększeniem powierzchni szpitala, również zostanie zwiększona ilość łóżek szpitalnych. Naszym głównym celem jest zachowanie miejsc pracy, dobro pracowników a także lepsze warunki medyczne dla pacjentów powiatu. Będziemy zabiega o zwiększenie kontraktów. Pacjentowi powinno być obojętne, co my tutaj robimy odnośnie restrukturyzacji, lecz ważne jest żeby poziom usług medycznych był identyczny jak dotychczas.
Jeśli chodzi o pisma przesłane do tutejszej Rady przez Panią Dyrektor SP.Z.O.Z. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Opiekuńczo – Leczniczego w Gryfinie - to spowodowane było tym, że Dyrektor nie zapoznała się do końca z uchwalonym przez Radę Powiatu w Gryfinie programem restrukturyzacji. Sami byliśmy bardzo zdziwieni takim stanowiskiem , że takie pisma zostały przesłane do poszczególnych jednostek samorządowych, z powiadomieniem Starostwa. Być może Dyrektor obawiała się, że zmiana ta naruszy stan jej posiadania (mieszka nad tym zakładem pracy). Osobiście bardzo ceni jej prace w tym zakładzie. Dlatego też zaprosiliśmy Panią Dyrektor na rozmowę, celem wyjaśnienia i omówienia tej sprawy. Jest również powołana rada społeczna. Zostało wyjaśnione, że nie chcemy żadnych zmian personalnych, nie ma na celu tego ta restrukturyzacja. P. Dyrektor zrozumiała, że tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla zakładu ani dla personelu i wówczas zweryfikowała swoje stanowisko. Gdyby wcześniej zapytała o te sprawy na pewno otrzymałaby szczegółową odpowiedź. Uważa, że wszystkie reformy rodzą się w bólach, my to przerabialiśmy także w ubiegłym roku, a dzisiaj nikt nie słyszy o problemach podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeśli chodzi o opinię radnych powiatu – nie było jeszcze sesji i nie ośmieliłaby się tutaj wypowiadać o takiej opinii. Chce jednak powiedzieć, że podczas głosowania nad uchwałą dot. tej restrukturyzacji w sierpniu 2005 r. na 19 obecnych radnych na sesji - za taką uchwałą glosowało 16 radnych. Także głosowała również i opozycja. Dzisiaj nie wie czy będzie podobny wynik głosowania nad proponowaną uchwałą. Będzie zabiegać o to, żeby taka uchwała została podjęta przez radnych powiatu. Na pewno będzie dyskusja, w której będzie wspólnie uczestniczyć i prowadzić. Przybywa na każde zaproszenie, na każdą Radę , by przedstawić szerszą wiedzę w danej sprawie. Zaopiniowano już uchwały przez Rady; w Gryfinie i Baniach ( opinie pozytywne), w dniu jutrzejszym odbędzie się sesja w Trzcińsku a dzisiaj w St. Czarnowie. Dyskusja na pewno jest potrzebna.
Dalej poinformowała, że ZOL zostanie powiększony o były oddział intensywnego nadzoru medycznego, gdzie było 6 łóżek ( w tym 2 respiratorowe i obserwacyjne). Mogą być jeszcze jakieś zmiany wewnętrzne w budynku i może być ogółem ok. 8 łóżek więcej ( odpowiednie przepisy określają powierzchnie na łóżko). Będzie to wszystko w jednym budynku przy ul. Niepodległości.
Rzeczywiści wnioskodawca projektu jest zarząd , realizując uchwałę Rady z ubiegłego roku. Będą jeszcze inne uchwały w tym zakresie.
Nie jest w stanie w tym momencie powiedzieć, jak wygląda procentowo sprawa korzystania mieszkańców tutejszej gminy z tego szpitala. Można to rozstrzygnąć badając numery pesla wszystkich pacjentów. Jest to możliwe, lecz w jakimś tam okresie sprawozdawczym. Jeśli jest takie życzenie, to można to sprawdzić. Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszyscy trafiają do Szpitala w Gryfinie. Każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza i szpitala. Mieszkańcy Gminy St.Czarnowo mogą wybrać szpital: w Gryfinie, Pyrzycach czy Szczecinie. Istnieje jeszcze zjawisko jak „migracja” między szpitalami, gdzie każdy szpital to ocenia, badając w jakim procencie mieszkańcy danego powiatu korzystają z tego szpitala a w jakim procencie osoby z innych powiatów. NFOZ prowadzi również takie statystyki.

Radny Ruszczycki ( korzystając z obecności P. Starosty na dzisiejszej sesji ) poruszył sprawę Wydziału Komunikacji w Gryfinie. Chodzi o to, że nie ma kasy do uiszczania opłat. Jest ona tam niezbędna. Opłaty związane z komunikacją trzeba uiszczać w innym miejscu, co jest bardzo kłopotliwe i uciążliwe.

P. Starosta wyjaśniła, że obecnie nie ma żadnej możliwości zorganizowania w Wydziale Komunikacji w Gryfinie kasy. Myśleliśmy o tym, jednak byłby to wzrost zatrudnienia, jak również są określone przepisy na prowadzenie takiej kasy. Są powszechnie dostępne informacje na temat wysokości opłat, jakie znaczki trzeba kupić, są informacje w Internecie. To umożliwia wcześniejsze uiszczanie odpowiednich opłat i zakup znaczków skarbowych. Wówczas z gotowymi już opłatami można przyjść do wydziału komunikacji i załatwić sprawę. Ponadto są dwa wydziały komunikacji: w Gryfinie i Chojnie i musiałyby być aż dwie takie kasy. Musi być specjalna umowa z kasjerem w takich sprawach. Osobiście, gdy jeszcze pracowała w Urzędzie doprowadziła do podpisania takiej umowy na możliwość sprzedawania znaków opłaty skarbowej. W niedługim czasie będzie przeniesiony Wydział Komunikacji w Gryfinie na ulicę Łużycką dlatego, że w dotychczasowym miejscu Sanepid nie pozwala tam prowadzić tego wydziału. Wówczas problem usytuowania tam kasy ponownie będzie rozważony.

Z uwagi na brak dalszych pytań, dyskusji Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom starostwa za szczegółowe omówienie tej sprawy (sprawa ta będzie analizowana przez radnych zgodnie z ustalonym porządkiem sesji.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Władysław Kałucki przystąpił do dalszego kontynuowania porządku sesji;

O zmianę w porządku wnioskował Wójt Gminy M.Woś  wnosząc o wprowadzenie: - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie nr działki 494/5 na rzecz dotychczasowego najemcy.
W uzasadnieniu wyjaśnił, że ta nieruchomość została przejęta od PKP i nie można przy jej sprzedaży zastosować bonifikaty uchwalonej wcześniejszą uchwałą w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Dlatego też proponuje, by w tym jednym przypadku uchwalić bonifikatę w wys. 80 % ( taka sama wysokość bonifikaty jaka była uchwalona wcześniejszą uchwałą) odnośnie sprzedaży lokalu na działce nr 494/5 dot. P.Stramskiej. Pozostałe, sukcesywne sprzedaże lokali przejętych od PKP, Instytutu Zootechniki (np. w Glinnej) itp. będą uwzględniały jednocześnie w jednej uchwale; przeznaczenie do sprzedaży i bonifikatę danego lokalu. Jest za tym, by wysokości tych bonifikat były jednakowe dla wszystkich mieszkańców gminy.

Radny Róg prosił (w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu), by proponowaną w porządku sesji „Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu „ przesunąć jako pkt 7 ( informacja jest ustalona w punkcie 12). W uzasadnieniu podał, iż Dyrektor szkoły - P.Łogin ma zaplanowany pilny wyjazd i dlatego prosi o taką zmianę.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że dotychczasowy pkt 12 zostaje przesunięty jako pkt 7, natomiast proponowany przez Wójta projekt uchwały zostaje wprowadzony jako pkt 13 porządku - dalsze punkty przyjmą kolejną numerację.
Radni przyjęli takie zmiany w porządku jednogłośnie.

Porządek po w/w zmianach przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji tj. z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

 4. Informacja o stanie finansowym gminy.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

 7. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze 2006 r.  wg stanu na dzień 31. 05.2006 r.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Stare  Czarnowo (dot. dz. nr 411/2 o pow. 500 m2 ),

 9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych,

 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006,

 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015

 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  Szpital Powiatowy w Gryfinie.

 13. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy  sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie nr działki 494/5 na
  rzecz dotychczasowego najemcy.

 14. Zapytania sołtysów.

 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji tj. z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Do protokołu z dnia 28 kwietnia 2006 r. ( był on przesłany radnym do wiadomości) nie wniesiono żadnych uwag; - za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych ( 2 radnych nieobecnych w czasie głosowania).
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu z dnia 3.07.2006 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś - stwierdził m.in.

 • została sprzedana działka tzw. „rozpoczęta budowa” w Dębinie Firmie KRAMZYT za kwotę 202.500 zł na podstawie przeprowadzonych rokowań w dniu 23.05.06 r. W budżecie gminy z tej sprzedaży była zaplanowana kwota 138.000 zł, więc jesteśmy na plusie. Najważniejsze jest to, że znalazł się inwestor, który się tymi obiektami zajmie a są one w dalszym ciągu przeznaczone na mieszkania. Dwa lata temu, gdy były dyskusje nad przejęciem tych budynków sam miał obiekcje co do tego. Jednak była to sprzedaż wiązana od Instytutu. Dzisiaj dzięki temu mamy boisko, plac pod budowę sali gimnastycznej itp.;

 • ma również nadzieję, że niedługo rozwiąże się problem mieszkańców w Glinnej. Zostały przejęte już wszystkie mieszkania – ogółem 18 mieszkań i są podpisane akty notarialne z Instytutem. Obecnie pozostała do uregulowania sprawa sprzedaży mieszkań pomiędzy gminą a mieszkańcami. Jest już złożone zamówienie na wykonanie wyceny tych mieszkań. Ma nadzieję, że wkrótce te wyceny będą. Prawie wszyscy mieszkańcy wyrazili chęć wykupu swojego mieszkania. Myśli, że wtedy powstanie tam wspólnota mieszkaniowa i ta miejscowość będzie żyła normalnym życiem;

 • jest dalsza współpraca z Instytutem w Kołbaczu odnośnie nieodpłatnego przekazania gminie dalszych obiektów ( jest pismo w tej sprawie z dnia 30.06.06 r.). Dotyczy to; budynku dawnej szkoły, 2-ch budynków mieszkalnych przy ul. Warcisława nr 4 i 7, budynek dawnej świetlicy ( sala gimnastyczna), część budynków w Nieznaniu, budynku przedszkola. Instytut podtrzymuje nadal zamiar nieodpłatnego przekazywania tych budynków, ale wykazuje nam tutaj wcześniejsze operacje przekazywania, które spowodowały po stronie Instytutu koszty w wysokości 300.000 zł ( ich straty). Tłumaczą , że z tego powodu będziemy musieli trochę poczekać na dalszą transakcję, gdyż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wstrzymało wcześniej wydaną zgodę na sprzedaż fermy w Glinnej. Jeśliby tę fermę sprzedali, wówczas mogliby poniesione straty wpisać w te koszty. Są również do przekazania inne obiekty jak: „Dom Konwersów” wraz z częścią działki, niezabudowane działki; w Starym Czarnowie, Kołbaczu, Dębinie i Żelewie – to co wnioskowaliśmy o możliwość rozwoju infrastruktury mieszkaniowej i rekreacyjnej ( tutaj wymagają one jednak analizy obowiązujących opinii rad naukowych Instytutu). Musimy jeszcze trochę poczekać ( ten wniosek jest z miesiąca marca br. ). Należy jednak zauważyć, że w ciągu 2 lat załatwiono bardzo dużo spraw, które wydawały się nie do załatwienia;

 • dokonywano wycinki drzew m.in. na drodze w Binowie( stara, waląca się topola) oraz inne drzewa, które tego wymagały. Pozyskane drewno zostało przeznaczone na opał do kotłowni w Glinnej;

 • odbyły się dwa walne zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie; - na pierwszym omawiano wykonanie budżetu związku za 2005r. i uchwalenie budżetu na 2006 r. - drugie spotkanie dot. wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o dofinansowanie budowy kanalizacji dot. Kołowa, Binowa, Komorówki. To co nie miało być finansowane z wniosku z funduszu spójności a z innych wniosków. Obecnie okazało się, że Urząd Marszałkowski rozpoczął powrót wniosków i skorzystaliśmy z tego. Nie oznacza to, że te pieniądze już się znalazły. Są natomiast pieniądze na dokumentację. Otrzymaliśmy z WFOŚiGW pieniądze w kwocie 240.000 zł (jako zwrot nadpłaty), rozliczyliśmy się z tego i odebrał weksle na kwotę 2.700.000 zł;

 • zmieniło się dowództwo V Pułku Saperów, z którym nasza gmina współpracowała. Został odwołany dotychczasowy pułkownik ( obecnie jest on Z-cą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu), w związku z głośną sprawą odmrożenia nóg żołnierzy na poligonie. Składane petycje przez wójtów, burmistrzów, którzy również współpracowali z tym dowództwem nic nie dały;

 • zostały złożone wnioski na budowę sali gimnastycznej oraz stadionu w Kołbaczu. Również jesteśmy w trakcie składania wniosku na salę konferencyjną w byłym GOK w St.Czarnowie ( tym zajmuje się z-ca Wójta). Możliwe, że uda nam się jeszcze w tym roku oprócz OSP, punktu informacyjnego, biblioteki i OPS zrobić tam salę konferencyjną na I piętrze budynku;

 • z nieoficjalnych, lecz pewnych informacji jest wiadome, że na 2007 r. są zabukowane dla nas pieniądze w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na salę gimnastyczną w Kołbaczu. W momencie otrzymania pozwolenia rozpoczniemy budowę sali, jeszcze w tym roku. Będą to koszty kwalifikowane, zaliczone do udziału własnego gminy. Część środków musi być własnych. Jest ten program przeznaczony na lata 2007 – 2009;.

 • rozpisany został przetarg na modernizację stadionu w Kołbaczu na dzień 19.07.06 r. Tutaj trzeba zachować procedury;

 • uczestniczył w spotkaniu gmin pocysterskich województwa zachodniopomorskiego ( należą gminy : Pełczyce, Marianowo, Bierzwnik, Krzęcin, Recz, Stare Czarnowo. Został wypracowany statut gmin pocysterskich w Polsce. Deklaracja współpracy została podpisana w dniu 11.06.06 r. na wspólnym zjeździe gmin. Będzie to wspólne działanie, mające na celu utworzenia szlaku cysterskiego;

 • w dniu 15.07.06 r. o godz.11?? odbędzie się otwarcie cmentarza żołnierzy niemieckich w Glinnej. Zapoznał z programem otwarcia i zaprosił do udziału.

 • uczestniczył w obchodach 10 lecia Leśnego Kompleksu Promocyjnego w dniu 10.06.06 r. ( formalnie LKP powstał 1.07.1996 r. ). W Glinnej otwarcie tych obchodów odbyło się w dniu 11.06.1997r. także w przyszłym roku zorganizujemy 10 lecie w Glinnej;

 • uczestniczył w pracach Rady Parku Krajobrazowego dot. planu ochrony parku cedyńskiego i między odrze. Podobnie jak w przypadku prowadzonych dyskusji przy uchwalaniu planu parku szczecińskiego są bardzo burzliwe rozmowy, dyskusje, nawet chcą tam wprowadzać większe zmiany m.in. powiększać rezerwaty itp. Tam radni gminy dużo rzeczy im blokują;

 • brał udział w Komisji Techniczno – Gospodarczej w Nadleśnictwie Gryfino , która odbyła się w dniu 22.06.06 r. Po takich spotkaniach zbiera się wszystkie opinie i opracowuje plan gospodarczy dla Nadleśnictwa na 10 lat;

 • odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wydziału Inwestycyjnego ZWiK w sprawie wodociągów tj. rozprowadzenia miedzianki na terenie całej gminy. Niestety wcześniejsze rozmowy, uzgodnienia z jego poprzednikiem nie zostały mu przekazane. Uważa, że jednak nie da się i tak wszystkiego zrobić jednocześnie;

 • rozpoczęliśmy budowę drogi Stare Czarnowo – Dębina. Należy mówić tutaj o jej budowie, gdyż okazało się, że w połowie nie ma tej drogi a są chaszcze itp. Trzeba będzie budować przepust, dodatkowe rowy, skarpy . Także jeśli ktoś widział tę drogę, to wie jaki jest poważny zakres robót. Widać teraz jak bardzo skróci ona odległość tych dwóch miejscowości i ułatwi komunikację;

 • odbyły się dwa rajdy rowerowe w tym; jeden rajd Gryfa w Binowie a drugi z okazji obchodów „ Dnia Dziecka” zorganizowany wspólnie przez dwie Panie nauczycielki Zespołu Szkół w Kołbaczu i Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej ( jej Prezesa Adrabińskiego i członków w tym; radnego Kotylaka ), z dużym udziałem Dyr. Malinowskiego, który polecił wykoszenie terenu hipodromu. Impreza się udała, był duży udział dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.;

 • również odbyło się otwarcie sezonu wędkarskiego nad jeziorem w miejscowości Dębina. Tutaj także było duży uczestników. Organizowanie takich imprez jest bardzo dobre, mieszkańcy chętnie na nie przychodzą i często biorą w nich udział;

 • w dniu 29.05.06 r. została zakończona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy za 2005 rok, przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Kontrola wypadła dobrze. Na podsumowaniu tej kontroli stwierdzono, że jest bardzo duży postęp w porównaniu do poprzednich wyników kontroli. W związku z powyższym ustalił nagrody dla tych pracowników, gdzie widać było, że nie tylko dobrze wykonywali swoją pracę, lecz także ponad swój zakres. W jednym, przypadku ( nie związanym z kontrolą) na wniosek pracownicy rozstaliśmy się z dniem 30.06.06 r. - myśli, że w zgodzie ( tak jest w jego przypadku, nie wie, jak to wygląda z drugiej strony). Ta Pani stwierdziła, że lepiej będzie jej poza urzędem gminy, dalsza współpraca była niemożliwa. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć o szczegółach, to zaprasza do siebie, do gabinetu. Na ten temat są różne komentarze, lecz on kieruje swoje decyzje do ludzi, którzy myślą;

 • zostały doposażone place zabaw, choć są głosy, że nie wszystkie. Bardzo dużo zostało wykonane w tym zakresie w okresie wiosennym. Nie zauważył, by te obiekty były niszczone;

 • jeśli chodzi o świetlice – w świetlicy w Dębinie zostało wykonanych o wiele więcej robót niż planowano; w Dobropolu zrobiono prawie całościowe roboty; pozostało ogrzewanie i to będzie wykonane. Jest pewność, że będziemy tworzyć świetlicę w Glinnej. Jest akceptacja mieszkańców , KGW. W budżecie środków na tę świetlice nie mamy, lecz będą pieniądze ze sprzedaży i zrobimy tyle na ile będzie środków. Jesteśmy przed podpisaniem umowy na remont świetlicę w Starym Czarnowie na kwotę 107.000 zł. Tutaj będzie zrobiony poważny zakres robót. W Kołowie jest wyznaczony drugi termin zebrania w sprawie świetlicy na dzień 31.07.06 r. ( pierwsze zebranie się nie odbyło, mieszkańcy nie byli przygotowani);

 • odbył się gminny zjazd OSP, gdzie zostały wybrane nowe władze ( w Internecie jest podany cały skład);

 • brał udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego;

 • został zorganizowany obóz polsko – niemiecki w ramach wymiany młodzieży ( podobnie jak było w ubiegłym roku – nasza młodzież przebywała w Gm. Löcknitz ). Z Niemiec przyjeżdża 17 uczestników i 2 wychowawców, natomiast z Polskiej strony jest 13 uczestników i również 2 wychowawców. Będą mieszkać i stołować się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Przemieszczać się będą naszym gimbusem szkolnym. Otrzymaliśmy na ten cel z funduszy Pomeranii kwotę 11.000 zł, część jest z opłat uczestników ( 200 zł od osoby ). Program tego obozu jest ciekawy, atrakcyjny. Uważa, że się wszystko uda, tak jak to było w ubiegłym roku.

 • jest zorganizowany plener malarsko – rysunkowy. Podpisano umowę z Wyższą Szkołą Sztuki Użytkowej. Kilkunastu studentów zamieszkają i stołować się będą w budynku przedszkola w Kołbaczu. Zajmą się rysowaniem, malowaniem walorów naszej gminy i 50% tych prac pozostanie u nas.

W czasie składania sprawozdania przez Wójta na sesję przybył spóźniony radny Gorczyca i w tym momencie ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych .

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 maja 2006 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Do dnia 31.05. 2006 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu 3 uchwałami a Wójt 7 zarządzeniami.
W związku z powyższym budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 7.250.036 zł
Po stronie wydatków - 8.070.036 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł , który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do końca maja 2006 r. zostały zrealizowane w 47,21 % tj. do kasy wpłynęło 3.422.698 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 33,93%, z subwencji z budżetu państwa 30,17 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to 13,47% dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 2.872.251zł co stanowi 35,59 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport – 38,32 %, na administrację publiczną – 23,83 % , na opiekę społeczną 19,20 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca maja b r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 550.447 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 31.05.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 500.018,31 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na  łączną kwotę 1.300.000 zł.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 31.03.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 3.07.2006 r.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania składali n/w radni;

Radny Mielnicki poruszył sprawy:
- droga w kierunku Śmierdnicy; Prawdopodobnie ma być ta droga remontowana - czy przewidywany jest remont całej drogi , czy tylko do lasu? - zlokalizować na cmentarzu komunalnym w Starym Czarnowie szalet, Jest to niezbędne dla przebywających tam osób, - uporządkować teren przy śmietnikach na cmentarzu . Są ustawione trzy pojemniki a najczęściej śmieci są wsypywane do jednego, wokół którego robi się bałagan. Pozostałe dwa pojemniki są zazwyczaj puste. Dlatego też należałoby wysłać tam pracownika i rozwiązać tę sprawę. - w Internecie ponownie pisze się o nim; m.in. piszą, ” że na pewno podziękuję za remont świetlicy Wójtowi ,, wiec żeby im nie sprawić zawodu oficjalnie chce podziękować Wójtowi i Radzie za remont świetlicy w Dobropolu…” - zgłasza brak tablicy ogłoszeniowej ( dotychczasowa tablica został zdjęta podczas remontu świetlicy i obecnie nie nadaje się do użytkowania), - jest problem z bezdomnymi psami. Są one często wyrzucane z samochodów itp. i biegają bez opieki, - by Wójt wszedł w kontakt z zarządem dróg odnośnie koszenia poboczy drogi. Nie w każdym miejscu wykaszane są pobocza, pozostawiane są miejsca zarośnięte. - zwrócić także uwagę mieszkańcowi Dobropola ( P.Sicińskiemu ), by powycinał wystające gałęzie na drogę przy swojej posesji. Może tam dojść do tragedii, gdyż utrudnia to widoczność osób wyjeżdżających z drogi „piaskowej”, z drugiej strony kościoła.. - postawić znaki ostrzegawcze przy drodze, przed kościołem, gdyż schody prowadzące z kościoła wychodzą prosto na drogę i grozi to niebezpieczeństwem schodzącym tam ludziom. Niejednokrotnie przejeżdżają tam bardzo szybko samochody.

Radny Róg poparł działania Wójta odnośnie remontu świetlicy w Dobropolu, lecz uważa, że najwięcej dzieci, młodzieży jest w Dębinie i Glinnej . Dlatego też należy jak najwięcej środków przekazywać na świetlice w tych miejscowościach.

Radny Gorczyca wnioskował o sprawy dot. Żelewa: - oczyszczenie rowu melioracyjny wychodzącego z oczyszczalni - wykoszenie parkingu, - zobowiązanie P.Szymanowicza do przecinki gałęzi drzew na jego działce, które wychodzą w pas drogi gminnej . Bardzo rozrósł się tam las sosnowy i nie można przejechać drogą na wysokości tej działki, - wymalowane główniej sali świetlicy.

Radny Zacharski poruszył sprawy dot. Glinnej: - czy będzie robiony chodnik ( dot. drogi przebiegającej obok jego posesji w kierunku posesji P.Baranowskiego B.). Jeździ tam dużo ciężkiego sprzętu i ten chodnik jest tam niezbędny. Poruszał tę sprawę jeszcze w ubiegłym roku i Wójt obiecał, że będzie coś robione. P.Baranowski zadeklarował się w rozmowie, że pomógł by przy tym chodniku ( zrobiłby koryto itp.). Może przy okazji remontu drogi Stare Czarnowo - Dębina wygospodarowałoby się trochę pieniędzy na ten chodnik, - wnosi o wycięcie krzaków przy drodze na wysokości budynków Instytutu ( oddzielających mieszkańców Instytutu od rolników ). Droga ta jest bardzo zarośnięta, wystają krzewy, co utrudnia przejazd. Natomiast dalsza część tej drogi jest dobra, zrobiona przez gminę. Zgłaszał już tę sprawę pracownikom urzędu.

Radny Ruszczycki przypomniał o remoncie ul. Okrężnej w Żelisławcu.

Radna Cioch poruszyła sprawy dot. Kołbacza: - zlokalizowanie tablic odnośnie psów. Upłynął już pewien okres czasu od podjęcia uchwały dot. ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i nie widzi wnioskowanych tablic w tym zakresie, - ustawienie wokół stadionu śmietników. Jest ciepło, dzieci chodzą tam z lodami itp. i śmiecą. Wcześniej zgłaszano już do Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia potrzebę ustawienia takich śmietników na osiedlu i nadal ich nie ma.

Radny Grzywiński  podziękował za wykonanie ławeczek na placu zabaw w St.Czarnowie ( jak dzieci się tam bawiły to ich mamy, opiekunki musiał stać),
- rozważyć zamontowanie na placu zabaw jeszcze jednej huśtawki, gdyż przychodzi tam dużo dzieci i jest taka potrzeba.

Radny Smykla ;
- przejąć drogi osiedlowe w Kołbaczu tj. od wjazdu z ul. Warcisława ( obok sklepów), w kierunku ul. Cystersów i Bogusława, - teren przy stadionie ( przeznaczony na budowę sali) nadal jest nie wykaszany a był tam ostatnio cyrk . Kosi się tylko murawę boiska dwa dni przed meczem, natomiast pozostały teren na stadionie i obok nie jest koszony, - uzupełnienie największych dziur na drodze do Dębiny , - udrożnić rów znajdujący się przy drodze od St. Czarnowa do Dębiny. Ulatnia się z niego nieprzyjemna woń, - zająć się placem zabaw w Dębinie ( chodzi o ten zsyp).

Radny Kotylak; - podjąć rozmowy na temat przejęcia terenu hipodromu w Kołbaczu ( przy okazji przejmowania od Instytutu nieruchomości, budynków itp.). Organizował tam wspólnie rajd rowerowy, natomiast wcześniej odbywały się na tym terenie zawody konne i mieszkańcy całymi rodzinami spędzali tam swój wolny czas. Można byłoby tam zorganizować dla pobliskich miejscowości tj. Kołbacz, Żelewo, Dębina, Nieznań obiekt polany na widok w Zdrojach. Jest mu wiadomym, że P.Malinowski nie jest przeciwko użytkowania tego terenu.

Radny Kałucki zgłaszał sprawy; - brak zaślepki przy tablicy oświetleniowej na słupie oświetleniowym, znajdującym się przy przystanku PKS. Należy to zabezpieczyć, - czy będzie ustawiony znak, na skrzyżowaniu drogi nr 3 w kierunku Kołbacza określający m. Kołbacz. Pamięta jak na zebraniu wiejskim Wójt się deklarował, że skoro nie można ustawić tam drogowskazu określającego m. Kołbacz – to zostanie ustawiony znak informujący o zabytków Kołbacza, - podziękował Wójtowi za szybkie podjęcie działań w zakresie usunięcia wraku samochodów. Z tym problemem „ wspólnota” borykała się od około 8 lat. Wiązało się to z uchwalony niedawno regulaminem utrzymania czystości na terenie gminy. Uważa, że taki regulamin jest potrzebny, gdyż na jego podstawie można skutecznie wyegzekwować wiele rzeczy od mieszkańców itp.

Radny Kowalczyk zgłosił na piśmie 7 interpelacji ( skierowanych do Wójta) dot ;
- adaptacji, przystosowanie plaży dla m. Binowo ( na jakim etapie jest ta sprawa), - udostępnienia pełnej dokumentacji wysypiska śmieci w St.Czarnowie, - udostępnienia pełnej dokumentacji związanej z wykonaniem chodnika w m. Binowo ( kto dokonał odbioru, powody wykonania poprawek, jaki okres jest gwarancji, koszt chodnika i kto był wykonawcą ), - programu na wakacje dla dzieci, które pozostały w swoich miejscowościach ( jaki program), - oświetlenia ulic w naszej gminie ( kto je obsługuje, wgląd do umowy z obecnym operatorem), - sprzedaży działek wodociągowych ( w jakich transzach były przelane pieniądze i jakie to kwoty ), - remontu drogi w Binowie; na odcinku od krzyża, na wysokości posesji P.Sałygi, w kierunku dojazdu do Puszczy Binowie ( jaki był koszt końcowy - wystawiona kwota na fakturze przez wykonawcę, kto był wykonawcą, termin gwarancji ,kto wybrał technologię zlecenia, udostępnienie dokumentacji , kto był drugim oferentem w przetargu). Powyższe interpelacje złożył na ręce Przewodniczącego Rady.

Szczegółowe interpelacje stanowią zał. od nr 6 – 12 do protokołu z dnia 3.07.2006 r.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Skarbnik Gminy A. Baran omówiła proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu ; min. wyjaśniła, że obecnie proponowany projekt uchwały trochę się zmieni w porównaniu do projektu przedstawianego na wspólnym posiedzeniu komisji. Międzyczasie wpłynęły dodatkowe środki. Otrzymaliśmy więcej pieniędzy ze sprzedaży działek niż było planowane w budżecie ( w budżecie planowano kwotę 134.400 zł a uzyskano 202.500 zł ). Tę różnicę w kwocie 68.000 zł proponuje się wprowadzić się do budżetu - Dz. Gospodarka Mieszkaniowa. Dochody te zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków na remonty świetlic wiejskich – kwota 16.000 zł, na doposażenie placów zabaw dla dzieci - kwota 12.000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. ”Budowa sali gimnastycznej w Kołbaczu”- kwota 40.000 zł. Ponadto została wprowadzona do dochodów kwota 11.000 zł jako dofinansowanie programu polsko – niemieckiego – przyznane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Polsko – Niemieckiej współpracy młodzieży ( o tym Wójt wspominał w swoim sprawozdaniu). Są te pieniądze przeznaczone na organizacje tego obozu, który będzie zlokalizowany w Gryfinie. Wprowadzona kwota 6.400 zł stanowi wpłaty uczestników obozu. Także łącznie wpływy wynoszą 17.400 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z organizacją obozu. Również zostały przekazane pieniądze na ten cel ze środków OPS w kwocie 6.000 zł ( były te pieniądze przeznaczone na ewentualne dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Jednak nie ma takiej potrzeby i dlatego jest taka propozycja).Kwota w wysokości 5.000 zł jest naliczona przez Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddz. w St. Czarnowie jako odsetki od lokaty na r-ku bankowym). Ogółem zwiększa się dochody gminy o kwotę 90.400 zł,

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery stałe komisje Rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych oraz komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany budżetu gminy na 2006 r.
Opinie komisji stanowią załączniki nr 13, 14, 15 i 16 do protokołu.

Dyskusja – brak

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVI/263 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 7 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za I półrocze  2006 r. wg stanu na dzień 31. 05.2006 r.

Powyższą informację przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu P. Grażyna Łogin m.in. stwierdziła, że plan wydatków w dziale Oświata  i Wychowanie na 2006 r. wynosił 2.675.090,00 zł, natomiast wykonanie  1.087.270,27 zł, co stanowi 40,64 % realizacji budżetu.
W okresie minionych pięciu miesięcy tj. od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.05.2006 r.  zakupiono pomocy dydaktycznych, książek i zabawek na łączna kwotę 971,71 zł, pozostałe - zgodnie z potrzebami szkoły i zaplanowanymi środkami – zostaną zakupione w terminie późniejszym. Baza szkolna wzbogaciła się o; neostradę do sali komputerowej a w przedszkolu o  telewizor , dvd oraz żaluzje przeciwsłoneczne do pomieszczenia kuchni. W trakcie załatwiania jest wyposażenie w meble do klas lekcyjnych nr 3 i 4 ( termin  realizacji lipiec b r.). Planowany jest w okresie wakacji remont oświetlenia w budynku szkoły oraz wc chłopców na piętrze a także będą wykonane drobne naprawy i remont  w ramach pracy konserwatora szkolnego.  Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności oraz podwyższali kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia itp.) – wykorzystując z zaplanowanych środków kwotę 3.870,42 zł. W okresie sprawozdawczym budżet był realizowany zgodnie z przewidziany planem wydatków , środki były wydatkowane proporcjonalnie do okresu rozliczeniowego.
Na dzień 31 maja 2006 r. w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia  się następująco; szkoła podstawowa – 37,35%, przedszkole – 46,11%, gimnazjum – 41,75%, dowożenie – 47,86%, dokształcanie i doskonalenie -29,77%, świetlice szkolne -27,86%. Ogółem średnia wyniosła – 40,64 %

W załączeniu do informacji jest dołączone szczegółowe wykonanie budżetu szkoły ze szczególnym uwzględnieniu takich rozdziałów jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

Zwróciła uwagę na zakupy pomocy dydaktycznych, książek w rozdz. -.szkoły podstawowe - gdzie wydano ogółem 664,21( książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne - poradniki, płyty CD itp.). Są zamówione książki i pomoce i na pewno  zostaną wykorzystane tutaj środki zgodnie z potrzebami. W rozdz. – gimnazjum – wydatkowano ogółem kwotę 189,00 zł a w przedszkolu na kwotę 118,50 zł.  Jeśli chodzi o zakupy materiałów i wyposażenia - ogółem wydano w szkole podstawowej kwotę 6.164,88 zł (m.in. na prenumeratę czasopism, artykuły biurowe,  środki czystości, odzież ochronną, itp.), w rozdziale gimnazjum – kwotę 1.132,10 zł (art. biurowe, druki, środki czystości ) a w przedszkolu - kwotę 2.958,32 zł (art. gosp.  prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie – telewizor i dvd. ). Środki czystości, art. gospodarcze są proporcjonalnie rozdzielane między szkołę  podstawową a gimnazjum po sporządzeniu kalkulacji planując budżet.  Na dowożenie uczniów wydatkowano na ten rozdział kwotę 15.346,86 zł  ( części i  paliwo do nimbusa - wymaga już remontów). Na zakupy usług pozostałych - w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 9.350,08 zł ( rozmowy telef. nieczystości, szkolenia, itp.), w gimnazjum – 0,0 zł , w  przedszkolu – kwotę 1062,05 zł ( nieczystości, prace elektryczne), na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 70.381,35 zł ( bilety, opłata za dowożenie, naprawa  nimbusa, badania kierowców itp.). Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli  wydatkowano kwotę 2.590,00 zł ( dopłaty do czesnego, szkolenia nauczycieli i rady  pedagogicznej), Reasumując wydatki budżetu należy stwierdzić, że na pewno jest za mało środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup energii, która ciągle wzrasta itp. Na bieżąco kontroluje wydatki budżetu w porozumieniu z księgowością urzędu, skarbnikiem gminy. W/g niej realizacja budżetu przebiega prawidłowo.

Dyskusja - brak
Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r. stanowi załącznik nr 19 protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Stare Czarnowo (dot. dz. nr 411/2 o pow. 500 m2 ),

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działki nr 411/2 położonej w Starym Czarnowie.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady Wł. Kałucki odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Stare Czarnowo ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych ( 1 radny był nieobecny w czasie głosowania).
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała nr XXXVI /264 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii  dróg gminnych,

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały włączenie proponowanych ulic i dróg do kategorii dróg gminnych.

Dyskusja;
Radny Kowalczyk zapytał, czy były wcześniej poczynione kroki w zakresie przejęcia przez gminę dróg w Kołbaczu, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia ( mówił o tym radny Smykla).

W odpowiedzi Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że w tej chwili jest dyskusja na temat proponowanej uchwały, natomiast wnioski, zapytania należy zgłaszać w punktach „interpelacje i zapytania radnych” oraz „wolne wnioski”. Ta sprawa nie ma związku z tą uchwałą, choć również uważa, że tę sprawę należy przeanalizować.

Wójt M.Woś poinformował, że do proponowanej uchwały jest załączona pozytywna opinia Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady Wł. Kałucki odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych ( projekt uchwały wraz z załącznikiem do uchwały i opinia PZD w Gryfinie stanowi załącznik nr 22 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych
- wstrzymał się od glosowania 1 radny ( 1 radny był nieobecny w czasie głosowania);
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXVI /265 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006,

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany program na 2006 rok.

Dyskusja;

Radny Kowalczyk zapytał, czy Wójt ma zamiar powołać pełnomocnika w tej sprawie. Jest taki punkt mówiący o tym.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że będzie powołany pełnomocnik.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady Wł. Kałucki odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006,
( projekt uchwały wraz z załącznikiem do uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVI /266 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015

P.Elzbieta Adrabińskia – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie omówiła proponowaną uchwałę dot. strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 – 2015.
m.in. stwierdziła; ustawa o pomocy społecznej nakłada obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Załącznikiem do tej strategii jest program rozwiązywania problemów alkoholowych i program przeciwdziałania narkomanii.
Można było tę strategię opracować na trzy sposoby tj.
- skupić się całkowicie na pomocy społecznej, które są rozpatrywane w Ośrodku  Pomocy Społecznej mając na względzie wszystkie przyczyny, na podstawie  których osoby korzystają z pomocy.
- z uwzględnieniem tych przyczyn, z jednoczesnym rozwojem gminy,
- z uwzględnieniem warunków, jakie panują na terenie naszej gminy.
Proponowana strategia zawiera elementy pomocy społecznej i rozwiązywania tych problemów a jednocześnie planowanie rozwoju pomocy społecznej.
Chodzi o to, żeby ta pomoc społeczna była coraz bardziej nowocześniejsza.
Opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych musi być zgodna ze strategią krajową oraz strategią województwa zachodniopomorskiego.
Są tutaj zawarte sprawy dot. m.in.
- diagnozy społecznej gminy ( w tym: charakterystyka gminy – położenie i powierzchnia, struktura i procesy demograficzne, oświata, kultura, ochrona zdrowia, gospodarka itp.);
- zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych i realizację strategii ( instytucje samorządowe i pozarządowe);
- diagnoza problemów społecznych;
- charakterystyka głównych problemów z zakresu polityki społecznej , ich stopień nasileni ( bezrobocie, kwestia uzależnienia, nikotynizm i narkomania, kwestia niesprawności, problemy ludzi starych. bezdomność, przestępczość );
- identyfikacja najważniejszych problemów społecznych na terenie gminy ( obszary problemowe, analiza SWOT);
- określenie misji i wizji strategii ;
- cele strategiczne i operacyjne polityki społecznej;
- wdrażanie i finansowanie strategii .
( Powyższe zagadnienia zostały szczegółowo omówione przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej).
Do wdrażania tej strategii winien być powołany przez Wójta zespół ( w skład którego mogą wejść: kierownik OPS, przedstawiciel GKRPA, radni ). Na finansowanie strategii ( programów , projektów w tym związane) należy wygospodarować środki z budżetu gmin, poprzez organizacje pozarządowe , inne instytucje zewnętrzne.

Dyskusja

Radny Kotylak poruszył sprawę nikotynizmu. Jest ustawa zakazująca sprzedaż papierosów na sztuki, lecz papierosy tak są sprzedawane. Jest brak kontroli w tym zakresie.

Radny Róg uważał, że ludzie nie mają pieniędzy, jest bieda i dlatego coraz częściej, w wielu sklepach papierosy sprzedaje się na sztuki.

Radna Cioch stwierdziła, że szczegółowo zapoznała się z proponowaną strategią i podoba jej się ona. Chce jednak zapytać, jaka jest liczba osób niepełnosprawnych w tym: ilość osób niepełnosprawnych intelektualnie a ile fizycznie, ile osób korzysta z pomocy ( nie licząc rencistów).

W odpowiedzi P.Adrabińska wyjaśniła, że nie posiada danych dot. osób niepełnosprawnych w rozbiciu na osoby intelektualne i fizyczne. Ogółem jest 506 takich osób tj. 13 % ogółu mieszkańców. Są też renciści z określoną grupą niesprawności. Z pomocy społecznej skorzystało 58 osób niepełnosprawnych ( szczegółowa tabela w tym zakresie znajduje się na stronie 29 strategii).

Radny Chudak stwierdził, że na stronie 35 strategii jest przedstawiona tabela wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2004 – 2006, gdzie kwoty wydatkowane na profilaktykę uwzględniają alkoholizm i narkomanię.
Uważa, że szczególną uwagę należy zwracać na te sprawy. W szkole bardzo dużo dzieci, młodzieży pali papierosy. Osobiści widuje 9 letnie dzieci palące papierosy.
Sam je palił, jednak spotkania z lekarzami na ten temat, itp. spowodowały, że już od 10 lat nie pali papierosów. Zaczyna się od papierosów, poprzez alkohol i narkotyki. Dlatego należy bardzo wnikliwie podejść do tej sprawy, przeprowadzać więcej spotkań, prelekcji na temat nikotynizmu, narkomani, alkoholizmu itp. ( Przewodniczący GKRPA – Grzywiński W. poinformował, że są przeznaczana na ten cel środki, są spotkania a można by było organizować ich więcej).
Dalej radny zwrócił uwagę na stronę 10 strategii, gdzie jest mowa o priorytetach zawartych w NSIS w zakresie realizacji prawa do edukacji: jak wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Czy można zareklamować rodzicom, że w Kołbaczu jest przedszkole?. Bardzo mało dzieci chodzi do tego przedszkola.

Sołtys Żelewa Hoduń poinformowała, że w szkole odbyły się szkolenia, spotkanie profilaktyczne na temat m.in. alkoholizmu, narkotyków itp. prowadzone przez Poradnię w Gryfinie i nie było żadnego zainteresowania ze strony rodziców. ( było tylko 10 osób). W maju odbyło się kolejne spotkanie , gdzie uczestniczyły z terenu całej gminy tylko 3 osoby.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady w dniu sesji pozytywnie zaopiniowały proponowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 – 2015 - po szczegółowym omówieniu jej przez Kierownika OPS ( komisje na posiedzeniu wspólnym nie wyraziły swoich opinii).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 - 2015
( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVI /267 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w sprawie tej uchwały uczestniczyli w sesji przedstawiciele starostwa i myśli, że nie będzie już dyskusji ( radni poparli przewodniczącego rady). Wyjaśnił również, że przesłane dodatkowo dwa pisma Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie należy uważać jakby nie było problemu.

Radny Grzywiński proponował, by dodatkowo wypowiedział się na ten temat mieszkaniec Gryfina, Wójt Gminy ( w odpowiedzi Wójt P.M.Woś wyjaśnił, że nie chciałby wyrażać swojej opinii, gdyż miał tam pewne, osobiste doświadczenie ).

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady w dniu sesji pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały dot. przekształcenia SPZOZ, Szpital Powiatowy w Gryfinie - po szczegółowym wyjaśnieniu tej sprawy przez przedstawicieli starostwa ( komisje na posiedzeniu wspólnym nie wyraziły swoich opinii). Opinie jednogłośnie za wyjątkiem komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych – opinia niejednogłośna )

Dyskusja

Radny Róg uważał, że należy się interesować polityką powiatu, zasięgał opinii radnych powiatu w tej sprawie. Spóźnił się i nie mógł zadać pytania dla Pani Starosty, która wypowiadała się na ten temat. Dlatego pytał się mieszkańca Gryfina, również radych Gryfina i chciałby się podzielić tutaj ich opinią (Przewodniczący rady prosił o konkretne wypowiedzi, by rady nie robił polityki ze szpitala).

Wójt uważał, że radny nie ma racji, gdyż jest to zamieszanie atmosfery zupełnie nie potrzebne. W ubiegłym roku uczestniczył w spotkaniu w Gryfinie, kiedy odbył się bunt ordynatorów. Część lekarzy odeszła do innych szpitali, obrazili się na Gryfino ( teraz po kolei powracają). Zrobiono prowokacje, że będzie zlikwidowany szpital w Gryfinie. Wywieszano na drzewach, itp. różne informacje, ogłoszenia na ten temat. Uważa, że coś takiego powinno być ścigane przez prokuraturę. A tu w sposób oficjalny odbyła się sesja Rady Powiatu w tej sprawie. Ta reorganizacja była wpisana i tutaj Pani Starosta o tym informowała. Uchwała w całości problem rozwiązuje a chodzi o windę, gdzie na okres 5 lat są na to pieniądze z funduszy europejskich. Jest wiadomym, że w tym okresie szpital będzie. P. Starosta usiłuje to utrzymać, chociaż widzi co się dzieje. Także tutaj nie ma mowy o polityce. Ma informację, że Rada Miasta i Gminy w Gryfinie podjęła pozytywną uchwałę, Dyrektor Rydzewska również dzwoniła w tej sprawie do Urzędu.

Radny Grzywiński uważał, że nasza Rada jest w niezręcznej sytuacji, bo tak dokładnie do końca tego tematu nie znamy. Jednak myśli że z drugiej strony Pani Starosta takiej procesyjnej uchwały nie próbowałaby forsować.

Radny Kotylak poinformował, że na posiedzenie komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych byli zapraszani lekarze z Ośrodka Zdrowia z Kołbacza i Starego Czarnowa. W rozmowie stwierdzili m.in. że jest bardzo mało wydawanych skierowań do Szpitala w Gryfinie a większość jeździ do Szczecina albo Pyrzyc.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVI /268 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 13 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  przy sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie nr działki  494/5 na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wójt przypomniał, że wyjaśniał już tę sprawę w momencie wnioskowania o wprowadzenie tego projektu uchwały do dzisiejszego porządku sesji.

Dyskusja;

Radny Grzywiński rozumie, że będzie zastosowana bonifikata na budynek i na działkę ( w odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że bonifikata dotyczy tylko budynku. Nie można stosować bonifikaty na działkę). Dalej radny stwierdził, że projekt tej uchwały nie jest dla niego do końca dokładnie opracowany. Wynika z niego, że można zastosować bonifikatę również na działkę. Jeżeli się mówi o nieruchomości , to działka jest również nieruchomością. Jeśli byłaby możliwość zastosowania bonifikaty również na działkę, to nie negował by tego, byłby za tym. Wówczas gmina wyszłaby z tej sytuacji honorowo. Wyjaśnił, że dotychczasowi najemcy zamieszkują tam od dawna (od około 1946 r.), w pewien sposób zagospodarowana jest ta działka, powstała druga działka i jest to przejęte od PKP, dlatego byłby za zastosowanie bonifikaty również na tę działkę.

Wójt uważał, że wg niego dotyczy to tej części na cele mieszkaniowe czyli tam, gdzie służy zamieszkaniu. Są dwa oddzielne operaty – osobno na działkę i osobni na grunt. Jeśli się nie myli „ mówi z pamięci...”, to wartość gruntu jest wyceniona na kwotę 20.000 zł, natomiast wartość budynku na kwotę 14.000 zł. Jego intencją jest to, żeby sprzedać budynki mieszkalne z bonifikatą 80 %. Nie ma możliwości zastosowania takiej bonifikaty również na grunty.

Radna Cioch proponowała, by w proponowanym projekcie ( dot. nagłówka uchwały i w § 1 ) zmienić zapis z „ nr działki 494/5 „ na „ na działce nr 494/5”

Przewodniczący Rady proponował dodanie dodatkowego zapisu w § 1 tj. po wyrazie „ceny” dodać wyrazy „ budynków mieszkalnych i przynależnych na tej działce”.
Powyższe propozycje zostały przez radnych zaakceptowane.
Ustalono, że w tej sprawie będzie zasięgnięta opinia prawna ( w czasie obrad sesji nie było możliwości zasięgnięcia opinii prawnej) i ewentualne poprawki Rada przyjmuje.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaakceptowały proponowany projekt uchwały ( po zmianach).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Starym Czarnowie na działce nr 494/5 na rzecz dotychczasowego najemcy ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVI /269 /06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 3 lipca 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

Sołtys Żelewa H. Hoduń

 • oczyszczenie rowu melioracyjnego ( czuć z tego rowu nieprzyjemną woń w całej miejscowości). Była tam kontrola z urzędu i to również stwierdziła,

 • załatanie dziur na drogach,

 • przejąć przez gminę teren nad jeziorem (plaża) Gmina i tak płaci za ustawione tam kubły na śmieci i sami sprzątają teren itp. Wówczas można by było pobierać opłaty od osób, które tam przyjeżdżają , gdyż w okresie letnim jest tam bardzo dużo ludzi.

Sołtys St. Czarnowa M. Baryła:

 • jest nieprzejezdna droga przy „Czarnym Bawoła” w stronę Komorówki i do Giżyna.
  Nawet nie można przejechać tam samochodem ciężarowym.

Sołtys Kartna W. Golec:

 • załatać dziury w asfalcie ( na zakręcie drogi nic nie jest zrobione),

 • zrobić mur kościelny,

 • co ze świetlicą.?

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania odpowiadał Wójt - Marek Woś:

 • droga, szalet na cmentarzu komunalny - (zgłaszał radny Cz.Mielnicki);
  Nie będzie remontowana cała droga Dobropole – Osetne Pole, tylko pewien odcinek, który powoduje najwięcej awarii dla osób, które nie potrafią jeździć takimi drogami. Jeśli chodzi o zlokalizowanie szaletu na cmentarzu komunalny w Starym Czarnowie to uważa, że lepiej byłoby opłacać abonament w określonej kwocie, itp. dla osoby prowadzącej bar, usytuowany w pobliżu cmentarza, niż postawienie WC. Potrzeby osób w tym zakresie byłyby na pewno sporadyczne a ustawionego tam WC ulatniał by się nieprzyjemny fetor i byłby nieporządek. Chce dodać że na cmentarzu centralnym w Szczecinie jest tylko jedna toaleta. Natomiast będzie inna inwestycja na cmentarzu – chcemy zrobić alejkę przez środek cmentarza ( z polbruku bądź innego materiału).

 • rów melioracyjny, parking, świetlica ( zgłaszał radny Gorczyca, sołtys Hoduń) Sprawę wyczyszczenia rowu ponagli, miało to być już dawno zrobione. Jednak martwi go parking, który nie jest wykoszony. Uważa, że lepiej , gdyby to zrobiła osoba z tej miejscowości za odpłatnością niż SKR, który tam musi dojechać. Już wcześniej proponował, żeby ktoś ten parking wydzierżawił i pobierał opłaty. jednak do chwili obecnej nie ma chętnej osoby. Wówczas byłby tam porządek.

 • dziury w drodze, plaża (zgłaszała sołtys Hoduń); Teren plaży gmina nie może przejąć od lasów, ale można by było go wydzierżawić. Pomoże w załatwieniu tego z ramienia gminy na czas sezonu letniego. Wnosi o rozważenie tej sprawy zarówno odnośnie tej plaży jak i parkingu.

 • ul. Okrężna ( zgłaszał radny Ruszczycki );
  Remont tej ulicy ma cały czas na uwadze. W prowadzonych rozmowach na w tym zakresie nikt nie chce się podjąć tej roboty z uwagi na dużą ilość znajdujących się tam studzienek, krawężników itp.

 • tablice dot. psów, śmietniki ( zgłaszała radna Cioch); Tablice są zamówione i wkrótce zostaną ustawione. Jeśli chodzi o usytuowanie śmietników przy stadionie - proponuje poczekać do czasu modernizacji stadionu, która ma się wkrótce rozpocząć.

 • wycięcie krzaków, chodnik ( zgłaszał radny Zacharski); Myśli, że będzie załatwiona sprawa wycięcia krzaków przy tej drodze. Uważa, że chodnik należy zrobić w Glinnej jak również świetlicę jeszcze przed okresem zimowym.

 • przejęcie hipodromu ( zgłaszał radny Kotylak) ; Uważa, że jeśli P.Malinowski zgodził się na wydzierżawienie stawu , to na pewno zgodzi się na wydzierżawienie hipodromu. Jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i niech to sobie wydzierżawi, dlaczego ma to brać gmina ( radny Kotylak wyjaśnił, że oni chcieliby tam postawić ławeczki itp. lecz na własnym terenie , gminnym a nie dzierżawionym ).Wójt nie widzi żadnej możliwości , by ten teren kupić. Na pewno nikt gminie nie sprzeda hektara ziemi w takim oddaleniu. Natomiast wydzierżawić można ten teren. Niech się ktoś tym zajmie z ramienia tego stowarzyszenia.

 • huśtawki ( zgłaszał radny Grzywiński ;
  Huśtawki zostaną zamontowane na placu zabaw.

 • słup oświetleniowy, znak na skrzyżowaniu ( zgłaszał radny Kałucki) ; Słup oświetleniowy będzie zrobiony, jest to awaryjna sprawa. Znak informacyjny o zabytkach Kołbacza nie został usytuowany, z uwagi na otrzymaną informację dot. przebudowy tego skrzyżowania. Dlatego tego znaku nie ustawiono do chwili obecnej. Myśli, że zostanie on ustawiony już po całkowitej przebudowie drogi nr 3.

 • wykoszenie terenu przy stadionie, dziury na drogach, rów melioracyjny ( zgłaszał radny Smykla); Teren będzie wykoszony przy stadionie. Natomiast na remont dróg powiat nie ma pieniędzy. Rowem również się zajmiemy ( komisja rolna ujęła tę sprawę w swoim protokole – wyjaśnił radny Zacharski)

 • 7 interpelacji na piśmie( zgłaszał radny Kowalczyk); Odpowie (na piśmie) na zgłoszone interpelacje . Nie wszystkie są jasno napisane i nie wie czy będzie umiał odczytać intencje radnego.

 • nieprzejezdna droga do Komorówki ( zgłaszała sołtys Baryła ):
  Pierwszy raz słyszy, że ta droga jest nieprzejezdna ( radny Zacharski wyjaśnił , że komisja rolna była na tej drodze i chodzi tam o pewien odcinek przed lasem. Jest ta sprawa ujęta w protokole komisji. P.Baryła również poruszyła sprawę drogi w kierunku jeziora od Czarnego Bawoła ). Wójtowi bardziej zależy na drodze z Dębiny do Komorówki, natomiast droga w kierunku jeziora jest mniej używana.

 • załatać dziury w asfalcie, mur, świetlica (zgłaszał (sołtys Kartna W. Golec):
  W dniu dzisiejszym rozmawiał w sprawie remontu drogi wojewódzkiej St.Czarnowo – Gryfino. Chodzi szczególnie o dziury przed Glinną. P.Ziętek obiecał, że albo te dziury zaleje albo je teraz sfrezuje. Natomiast w dniu 17.07.2006 r. jest ogłoszenie o otwarciu ofert na remont tej drogi . Dlatego postawione są tam tablice, by nie ponosić koszty. Ewentualny wykonawca przed wykonaniem remontu będzie mógł to jeszcze sfrezować. Odnośnie muru kościelnego, to należy wcześniej wyciąć chwasty , Na temat świetlicy była już dyskusja na poprzednich sesjach.

Ad. 16 Wolne wnioski.

Radny Róg wnioskuje w imieniu mieszkańców Kołbacza o jak najszybsze rozpoczęcie budowy hali . Uważa , że jest to bardzo ważna sprawa przede wszystkim dla radnych z Kołbacza. Dopóki teren nie był gminny, to nic nie mówili a obecnie nie może przejść spokojnie przez miejscowość.

Radny Zacharski poruszył sprawę zaopiniowania kosztorysu dodatkowego na remont drogi Stare Czarnowo - Dębina (Wójt wyjaśnił, że tutaj musi ten kosztorys zaopiniować cała komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska). Radny poinformował, że komisja ten kosztorys już zaopiniowała.

Sołtys Żelewa Hoduń podziękowała Wójtowi za pomoc przy organizowanym odpuście.

Ad. 17 Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1620.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-09-2006 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2006 14:52