Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/254/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtow

UCHWAŁA NR XXXV/254/06

UCHWAŁA NR XXXV/254/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  za rok 2005 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, Rada Gminy Stare Czarnowo udziela absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Panu Markowi Woś za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały NR XXXV/254/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r

 1. Uchwalony przez Radę Gminy Stare Czarnowo budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 6.834.114 zł. Dochody wykonano w kwocie 6.814.666 zł, co stanowiło 99,72% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 5.939.192 zł, wykonanie w kwocie 5.921.634 zł, co stanowi 99,70% planu.
 2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 6.794.114 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 6.271.330 zł, co stanowi 92,31% ogółu planu.
 3. Na realizacje inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Stare Czarnowo kwotę 321.000 zł, co stanowiło 5,05% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 187.815 zł, co stanowi 58,51% planowanych wydatków na inwestycje.
 4. Na wydatki bieżące budżetu wydatkowano kwotę 6.083.515 zł, co stanowi 97,01% ogółu planu. Z powyższej kwoty 85,34% stanowiły wydatki na zadania własne a 14,66% wydatki na zadania zlecone.
 5. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Stare Czarnowo na koniec 2005 roku wyniosła 40.000 zł
 6. Budżet Gminy zamknął się za rok 2005 wynikiem dodatnim w wysokości 543.336 zł.
 7. Ze środków budżetu Gminy spłacono raty zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW w Szczecinie w wysokości 640.000 zł.
 8. Zadłużenie Gminy na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 0 zł
 9. Gmina na 31 grudnia 2005 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
 10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły 289.377 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za rok 2005 wyniosły 118.072 zł. Łącznie stanowi to kwotę 407.449 zł, tj. 13,21% zrealizowanych dochodów podatkowych i 5,98% zrealizowanych dochodów ogółem.
 11. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
 12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w dniu 5 kwietnia 2006 r. wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.
 13. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Czarnowo w dniu 10 kwietnia 2006 r. złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo Panu Markowi Woś za 2005 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w dniu 19 kwietnia 2006 r. wyraziła pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:16