Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXV/261/06

UCHWAŁA NR XXXV/261/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku , Nr 236, poz. 2008) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 ,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie - Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych w Gminie Stare Czarnowo, oraz zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zasady określa: " Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo " w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX /137/04 z dnia 13 września 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 82, poz. 1448).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik do uchwały Nr XXXV/261/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY STARE CZARNOWO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych w Gminie Stare Czarnowo oraz zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. firmie wywozowej - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę , w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadający wydane przez Wójta Gminy Stare Czarnowo aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych;
 2. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych , a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 3. odpadach innych niż komunalne - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii , określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) , których posiadacz pozbywa się lub zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany z wyłączeniem odpadów komunalnych;
 4. odpadach komunalnych niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;
 5. odpadach komunalnych ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
 6. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne , które nie mogą być umieszczane , ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach;
 7. odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;
 8. odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem , leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
 9. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku , Nr 236, poz. 2008.);
 10. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;
 11. zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych - rozumie się przez to obiekt służący unieszkodliwianiu odpadów komunalnych przez takie ich przekształcenie, które powoduje zmianę cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych służącą wyeliminowaniu lub ograniczeniu ich uciążliwości dla środowiska; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych;
 12. zakładzie odzysku odpadów komunalnych – rozumie się przez to obiekt w którym prowadzi się działania , nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części , lub prowadzące do odzyskania substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);
 13. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
 14. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
 15. stacjach zlewnych – rozumie się instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
 16. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
 17. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);
 18. zwierzętach gospodarskich – należy rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106 poz. 1002 z późn zm.);
 19. zwierzętach bezdomnych - należy rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106 poz. 1002 z późn zm.);

§ 3. Regulamin obowiązuje:

 1. właścicieli nieruchomości,
 2. wszystkie osoby i podmioty korzystające z terenów i obiektów będących własnością komunalną,
 3. przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach komunalnych użytku publicznego

§ 4.

 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń.
 3. W przypadku likwidowania śliskości solą właściciel nieruchomości ma obowiązek magazynować ją w specjalnym pojemniku w sposób zabezpieczający jej kontakt z powierzchnią terenu.

§ 5.

 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu powinien być wykonywany przez jego odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
 2. Dopuszcza się usunięcie śniegu z jednej połowy chodnika poprzez odśnieżenie jego połowy i gromadzenie śniegu na drugiej części chodnika.

§ 6. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego , mają obowiązek ustawienia na ich terenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich systematycznego opróżniania.

§ 7.

 1. Na nieruchomościach (lub ich częściach) takich jak chodniki, podwórka itp. stanowiących własność komunalną i przeznaczonych do użytku publicznego:
  1. zabrania się mycia pojazdów samochodowych,
  2. doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem,że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego celu przystosowanych.
 2. Zabrania się pozostawiania wraków samochodowych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
 3. Wrak pojazdu samochodowego pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd , którego stan wskazuje na to, ze nie jest używany, może zostać usunięty na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu.
 4. Zabrania się naklejania ogłoszeń, plakatów i reklam bez zgody zarządzającego obiektem.
 5. Zabrania się naklejania oraz przyczepiania ogłoszeń, plakatów i reklam na drzewach.

Rozdział 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 8.

 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie a w stosunku do nieczystości ciekłych - wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych , w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane .( tekst jednolity Dz. U z 2003 roku , Nr 207 poz. 2016 z późn. zm)
 2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady z działalności gospodarczej, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania oraz postępowania z nimi określają odrębne przepisy . Obowiązek ten dotyczy także odpadów płynnych oraz nieczystości ciekłych pochodzących z tego rodzaju działalności.
 3. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi lub w urządzeniach które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.) poza następującymi rodzajami odpadów: papier i tektura , drewno , opakowania z drewna , opakowania z papieru i tektury , odpady z kory i korka , trociny i ścinki drewna które mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz kuchniach i piecach.

§ 9.

 1. Odpady medyczne i weterynaryjne powstające w obiektach użyteczności publicznej lub innych zakładach opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej należy gromadzić zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.).
 2. Zabrania się wspólnego gromadzenia odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z odpadami komunalnymi.

§ 10.

 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, na nawierzchni równej, utwardzonej (w miarę istniejących możliwości), zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
 3. Zezwala się właścicielowi nieruchomości na ustawienie pojemnika na odpady na terenie sąsiadującej nieruchomości pod warunkiem uzyskania na to zgody od jej właściciela.
 4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 11.

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić firmie wywozowej dostęp do pojemników na odpady , w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkody , ludzi, obiekty, bądź pojazdy.
 2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 12. Odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem firm posiadających aktualne zezwolenie Wójta Gminy Stare Czarnowo na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.

§ 13. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji mogą być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane firmie posiadającej aktualne zezwolenie Wójta Gminy Stare Czarnowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie.

§ 14.

 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z firmą wywozową jednak nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
 2. Nieczystości płynne muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
 3. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1 i 2 sprawuje Wójt Gminy Stare Czarnowo. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 15.

 1. Właściciele nieruchomości, na których mieszkają lub przebywają ludzie, mają obowiązek wykonania przyłącza (na warunkach uzgodnionych z podmiotem eksploatującym sieć kanalizacji sanitarnej), do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Podmiot eksploatujący zewnętrzną sieć kanalizacyjną jest zobowiązany wyrazić zgodę na takie podłączenie.
 2. Właściciel nieruchomości wykonuje przyłącze na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 2 lata od przekazania do eksploatacji nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Zabrania się kierowania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

§ 16.

 1. Właściciele nieruchomości na terenie których nie ma możliwości przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości płynnych w przeznaczonych wyłącznie do tego celu bezodpływowych zbiornikach lub kierowania ich do lokalnych urządzeń do oczyszczania ścieków.
 2. Właściciel nieruchomości, który do oczyszczania nieczystości ciekłych na jej terenie, zastosował lokalne urządzenia oczyszczającego 5m3/dobę, ma obowiązek zgłoszenia jego zastosowania Staroście Gryfinskiemu. W przypadku zastosowania urządzenia do oczyszczania ścieków o przepustowości powyżej 5 m3 na dobę, właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 właściciela nieruchomości nie obowiązują wymagania określone w § 15 Regulaminu.

Rozdział 4
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 17.

 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie ich od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową.
 2. Jeżeli usuwanie odpadów odbywa się poprzez umowę z firmą wywozową, stosowane pojemniki muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez tą firmę.

§ 18. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

§ 19.

 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymywania ich w czystości. Firma wywozowa ma obowiązek dezynfekowania pojemników co najmniej jeden raz na kwartał.
 2. Zabrania się gromadzenia w takich pojemnikach śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, odpadów medycznych , odpadów weterynaryjnych oraz wylewania substancji płynnych.

§ 20. Właściciel nieruchomości przeprowadzający we własnym zakresie prace budowlane w wyniku których powstają odpady remontowe ma obowiązek gromadzić je w odrębnym pojemniku lub kontenerze w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów z powierzchnią terenu. Koszt usunięcia odpadów remontowych ponosi osoba fizyczna która przeprowadza prace remontowe.

§ 21. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§ 22. Odpady komunalne niebezpieczne a także grożące skażeniem lub zakażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska są gromadzone w odrębnych pojemnikach. Wymagania, jakim powinny odpowiadać takie pojemniki i zasady usuwania tych odpadów określają odrębne przepisy.

§ 23.

 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom.
 2. Pojemniki określone w ust. 1 w miarę posiadanych możliwości nieodpłatnie udostępnia właścicielom nieruchomości gmina.
 3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Częstotliwość wywozu tych odpadów określa umowa z firmą wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.
 4. W celu zagospodarowania jak największej ilości surowców wtórnych, jednostki prowadzące wywóz odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych, w porozumieniu z Urzędem Gminy zobowiązane są do systematycznego wyposażania nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki tych odpadów.

Rozdział 5
Zasady rozmieszczania pojemników, opłaty związane z usuwaniem odpadów
oraz określenie miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

§ 24. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne drobne na nieruchomościach:

 1. na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować pojemnik ( lub pojemniki ) o pojemności odpowiedniej do ilości powstających odpadów,
 2. zabrania się korzystania z pojemników nie będących własnością (lub znajdujących się w dzierżawie ) właściciela nieruchomości,
 3. dopuszcza się korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za pisemną zgodą właściciela pojemnika.

§ 25.

 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z firmą wywozową posiadającą aktualne zezwolenie Wójta Gminy Stare Czarnowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 3 lat i okazywania organom kontrolnym ( w tym pracownikom upoważnionym przez Wójta Gminy Stare Czarnowo), na zasadach określonych w ustawie dokumentację potwierdzającą usunięcie odpadów oraz wywóz nieczystości ciekłych.
 3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udzielenia firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów.

§ 26.

 1. Wyznaczonym miejscem do odzysku, unieszkodliwiania oraz unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Stare Czarnowo są zakłady, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na składowaniu odpadów na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 roku , Nr 207 poz. 2016 z późn. zm) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r . o odpadach ( Dz. U. Nr 62 ,poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 2. Wyznaczonym miejscem do gromadzenia nieczystości płynnych oraz ich oczyszczania są zakłady, które uzyskały stosowne pozwolenie wodnoprawne na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 239 , poz. 2019 z późn. zm.).
 3. Zarządzający składowiskiem i innymi urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ma obowiązek:
  1. podejmowania wszystkich przewidzianych prawem przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska, ochrony zdrowia i warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,
  2. ograniczenia uciążliwości wynikających z sąsiedztwa składowiska lub innego urządzenia do usuwania odpadów /ograniczenie fetoru, zorganizowane odprowadzenie gazów, systematyczna rekultywacja itp./,
  3. składowania odpadów w sposób umożliwiający ich ewentualne gospodarcze wykorzystanie w przyszłości,
  4. stałego informowania organów gminy o stanie bezpieczeństwa ekologicznego,
  5. przyjmowania odpadów komunalnych tylko i wyłącznie od przedsiębiorców którzy uzyskali aktualne zezwolenie Wójta Gminy Stare Czarnowo na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 6
Zasady utrzymania czystości na drogach publicznych

§ 27. Za utrzymanie czystości w obszarze pasa drogowego odpowiedzialny jest zarządca drogi.

§ 28.

 1. W rejonie przystanków autobusowych zarządca drogi ma obowiązek ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów.
 2. Pojemniki do gromadzenia odpadów w rejonie przystanków autobusowych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym normom.
 3. Odpady z przystanków autobusowych muszą być usuwane z terenu z częstotliwością uzgodnioną z firmą wywozową jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
 4. Pojemniki na odpady z przystanków autobusowych muszą być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz dezynfekowane co najmniej jeden raz na kwartał.

§ 29. Odpady z okresowego sprzątania poboczy dróg oraz jezdni zarządca drogi ma obowiązek wywozu, bez ich czasowego gromadzenia.

Rozdział 7
Obowiązki firm wywozowych prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych

§ 30.

 1. Firmy wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych mają obowiązek posiadania zezwolenia wymaganego art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008), wydanego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.
 2. Samochody służące do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz transportu nieczystości płynnych muszą być oznakowane w trwały sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych.
 3. Firma wywozowa usuwa odpady z terenu nieruchomości w sposób ustalony w drodze umowy, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Stare Czarnowo wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
 5. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi informacji dotyczącej:
  1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
  2. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
  4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 31.

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych, są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności do ich właściwego dozoru uniemożliwiającego stworzenie zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi.
 2. Zabrania się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla człowieka lub otoczenia.

§ 32.

 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Uwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec , a właściciel /opiekun/ ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 2. Właściciel psa ma obowiązek prowadzenia psa także na smyczy podczas jego przeprowadzania przez korytarze i klatki w budynkach wielo mieszkaniowych .
 3. Właściciel psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańca psa rasy uznanej za agresywną ma obowiązek wyprowadzania go na smyczy oraz utrzymania go podczas wyprowadzania stale w kagańcu.
 4. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, o ile wyżej wymienione obiekty zostaną odpowiednio oznakowane przez właściciela nieruchomości. Zakaz ten nie dotyczy psów będących przewodnikami osób niewidomych.
 5. Właściciel posesji , na której swobodnie poruszają się psy ma obowiązek umieszczenia przed wejściem na teren posesji dzwonka lub innego urządzenia sygnalizującego ( powiadamiającego ) oraz tabliczki informacyjnej z napisem „ Uwaga pies ”.
 6. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 33. Właściciel psa zobowiązany jest do poddania go obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, oraz oznakowania wg procedury obowiązującej w Gminie Stare Czarnowo .

§ 34.

 1. Właściciele zwierząt domowych ( w tym ptaków ) są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych ( także z szyb) , korytarzach, strychach, w windach lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego oraz na ulicach, chodnikach, parkach, skwerach, zieleńcach.
 2. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

§ 35. Psy pozostające bez opieki nie oznakowane oraz zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców będą wyłapywane i przewożone do schroniska dla zwierząt, w celu zapewnienia im godnych warunków bytowych. Właściciel może odebrać psa ze schroniska, pokrywając koszty związane z transportem i pobytem psa w schronisku.

Rozdział 9
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 36.

 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogrodów przydomowych.
 2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie (w tym ptactwo) mogą być utrzymywane pod warunkiem, że:
  1. powstające odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i nie będą powodowały zanieczyszczenia nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
  2. hodowla nie będzie powodowała dla innych osób zamieszkujących te nieruchomości (lub nieruchomości sąsiednie) uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,
  3. przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

§ 37. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt, pozostałych podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

§ 38.

 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.
 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej , zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.).
 3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku (wiosenna w kwietniu, jesienna we wrześniu).
 4. Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie dokonują deratyzacji obowiązani są do:
  1. oczyszczenia przed rozpoczęciem akcji z odpadów i śmieci podwórzy śmietników, piwnic i strychów. Środki spożywcze oraz karmę dla zwierząt tak zabezpieczyć, aby nie były dostępne dla szczurów,
  2. pouczenie dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymania w zamknięciu inwentarza żywego,
  3. wyłożyć trutkę w pierwszym dniu akcji ściśle według pouczenia załączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp.,
  4. zebrać trutkę, jak i padłe szczury w ostatnim dniu akcji,
  5. padłe szczury i zebraną trutkę spalić, względnie zakopać z dala od ujęć wodnych co najmniej w odległości 20 m i na głębokości 1 m. W podobny sposób postąpić z padłym na skutek przypadkowego spożycia zwierzęciem domowym.
 5. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania padłych zwierząt do miejsc utylizacji.

Rozdział 10
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu

§ 39. Kto nie wykonuje obowiązków polegających na zapewnieniu utrzymania czystości i porządku, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku , Nr 236, poz. 2008) oraz obowiązków i ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:34