Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/262/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXV/262/06

UCHWAŁA NR XXXV/262/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Pani Czesławy Nowak, zamieszkałej w  Wełtyniu, złożoną do Rady Gminy Stare Czarnowo na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo za bezzasadną.

§ 2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały jako uzasadnienie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XXXV/262/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2006r.

 

U Z A S A D N I E N I E

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo

W dniu 21 marca 2006 roku do Rady Gminy Stare Czarnowo wpłynęła skarga Pani Czesławy Nowak z dnia 13 marca 2006 r., jaką złożyła ona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w dniu 16 marca 2006 r., w przedmiocie działań Wójta Gminy Stare Czarnowo.
Przedmiotem powyższej skargi zajęły się Komisje Rady Gminy, które na połączonym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2006 r. zapoznały się dokumentacją dotyczącą tej sprawy oraz wysłuchały wyjaśnień Wójta Gminy Stare Czarnowo. Ustalono, co następuje:
Bezzasadność skargi jest tutaj oczywista, a skarga pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych ją uzasadniających.
Pani Czesława Nowak we wniosku złożonym w dniu 3 stycznia 2006 r. zwróciła się do Wójta Gminy Stare Czarnowo o umorzenie podatku od nieruchomości. Brak było jednak szczegółowego udokumentowania podstaw wniosku uzasadniających ważny interes podatnika w udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w szczególności przez wykazanie aktualnej sytuacji finansowej podatnika oraz brak udokumentowania wielkości przyznanej dotychczas podatnikowi pomocy zgodnie z przepisem art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 123 poz. 1291 z późn. zm.). Wezwaniem z dnia 24 stycznia 2006 r. (znak KS-3110/1-OP/05) wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia braków podania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Przedstawione przez Panią Czesławę Nowak w załączeniu do pisma z dnia 2 lutego 2006 r. dokumenty nie stanowiły prawidłowego wykonania zobowiązania określonego w w/w wezwaniu z dnia 24 stycznia 2006 r. W tym stanie rzeczy Wójt Gminy Stare Czarnowo postanowieniem z dnia 24 lutego 2006 r. (znak KS- 3113/2-P-U/2006) pozostawił bez rozpatrzenia wniosek Czesławy Nowak o umorzenie podatku od nieruchomości. Od przedmiotowego postanowienia przysługiwało stronie zażalenie, którego jednak nie wniosła.
Nie można zgodzić się z zarzutami skargi, iż Wójt Gminy Stare Czarnowo naruszył prawo pozostawiając bez rozpatrzenia podanie Pani Czesławy Nowak z dnia 3 stycznia 2006 r. Umorzenie podatku wbrew stanowisku skarżącej nie jest tylko zwykłą formalnością, a Wójt zobowiązany jest działać na podstawie odpowiednich procedur. Skarżąca nie przedstawiła odpowiednich dokumentów, co skutkowało wydaniem w odpowiednim trybie i formie postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r.
Rada Gminy Stare Czarnowo mając na uwadze powyższe uznała skargę Pani Czesławy Nowak za całkowicie bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-05-2006 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2006 12:34