Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIX/288/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007.

UCHWAŁA NR XXXIX/288/06

UCHWAŁA NR XXXIX/288/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art.14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 10,00 zł od każdego psa.

§ 2. Podatek pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba  posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca każdego roku oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4.

  1. Pobór podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare  Czarnowo prowadzą Sołtysi i Urząd Gminy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców.
  2. Zobowiązuje się sołtysów poszczególnych miejscowości do sporządzenia do końca lutego każdego roku wykazu posiadaczy psów.

§ 5. Zarządza się pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 30% od pobranej kwoty.

§ 6. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają psy, których właściciele utrzymują się wyłącznie z renty lub emerytury.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXX/226/05 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-11-2006 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2006 14:32