Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Procedury opracowania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2010 r.


w sprawie przyjęcia Procedury opracowania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Procedurę opracowania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Stare Czarnowo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XV/113/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie przygotowania i uchwalenia wieloletnich planów inwestycji i remontów Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A SA D N I E N I E
do uchwały nr XXXVIII/266/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 17 marca 2010r.

Wdrożenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia jednostce samorządu terytorialnego lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co może przyczynić się do pobudzania rozwoju gospodarczego, sprawniejszego zarządzania oraz wdrażania w Gminie Stare Czarnowo strategii rozwoju. WPI pozwala na zdyscyplinowane i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie dopasowanym do możliwości budżetu Gminy. WPI pełni funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji, planowanym terminie i kosztach ich realizacji, dając pełny, obecny i przyszły, obraz Gminy Stare Czarnowo . WPI jest wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą aplikacyjną np. dotyczącą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
WPI pozwala również na zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowe gminy oraz lepszy wybór optymalnych sposobów finansowania zadań inwestycyjnych.
Kolejna korzyść wynikająca ze stosowania procedury WPI związana jest ze staraniem się Gminy Stare Czarnowo o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, gdzie posiadanie takiego dokumentu ułatwia aplikowanie o środki unijne.
Klarowny i transparentny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych jest pożądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.
Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje okres pięciu lat i opracowywany jest corocznie w systemie kroczącym. Oznacza to, że co roku dokonywana jest jego aktualizacja.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-03-2010 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-03-2010 14:02