Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/112/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVI/112/12
RA
DY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia
14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 437.083,73

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

197.718,07

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

197.718,07,zł

§ 2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

197.718,07 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

238.000,00 zł

Rozdział

80104

Przedszkola

238.000,00,zł

§ 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

238.000,00 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.365,66 zł

Rozdział

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.365,66,zł

§ 0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.365,66 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 230.745,66

Dział

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

50.000,00

Rozdział

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50.000,00 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000,00 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.500,00 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

10.500,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

10.500,00 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14.530,00 zł

Rozdział

70095

Pozostała działalność

14.530,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

14.530,00 zł

Dział

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.000,00 zł

Rozdział

71035

Cmentarze

10.000,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.365,66 zł

Rozdział

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.365,66 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.365,66 zł

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

130.000,00 zł

Rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

130.000,00 zł

§ 4260

Zakup energii

50.000,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

80.000,00 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

14.350,00 zł

Rozdział

92601

Obiekty sportowe

14.350,00 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

4.350,00 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

Podpisano w dniu 07 maja 2012 umowę dotacji Nr WRIR/8-12/2012 na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Żelisławiec o dł. 0,60 km. Kwota dotacji wynosi 197.718,07 zł i zostaje wprowadzona do planu dochodów gminy.

W dniu 12 kwietnia 2012 na rachunek walutowy Gminy wpłynęło 235.212,25 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 988.079,61 zł. Kwota ta wynika z umowy na dofinansowanie w ramach INTERREG IV A modernizacji przedszkola w Kołbaczu. 25 kwietnia 2012 przewalutowano i przelano środki na konto podstawowe gminy. Po przeliczeniu kwota przekazana wyniosła 965.640,37 zł, powstały bowiem ujemne różnice kursowe w wysokości 22.439,24 zł. Do pierwotnego planu dochodów Gminy wprowadzono kwotę 750.000 zł a zatem teraz zwiększamy plan dochodów z tytułu dofinansowania modernizacji przedszkola o kwotę 238.000,00 zł.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Gmina Stare Czarnowo zawarła umowę darowizny z Nadleśnictwem Gryfino, na mocy której Nadleśnictwo Gryfino przekazało gminie darowiznę w wysokości 1.365,66 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń i nowych nasadzeń na terenach rekultywowanych. Kwota 1.365,66 zł zostaje wprowadzona do planu dochodów i wydatków Gminy.

Do planu wydatków Gminy dodaje się łączną kwotę w wysokości 230.745,66 zł, składają się na nią;

- wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 50.000 zł na finansowanie przyłączy do sieci kanalizacji budynków komunalnych oraz dokumentację powykonawczą zadania.

-wydatki w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, w wysokości 10.500,00 zł na projekt prac przy budowie chodnika i placu rekreacyjnego w Starym Czarnowie w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi.

- wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, w wysokości 14.530,00 zł na opłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej PŁONIA za administrowanie przejętymi mieszkaniami komunalnymi.

- wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, w wysokości 10.000,00 zł na budowę chodnika na cmentarzu w Starym Czarnowie.

- wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni i miastach i gminach, w wysokości 1.365,66 zł na zakup sadzonek w ramach darowizny od Nadleśnictwa Gryfino.

- wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wysokości 130.000,00 zł na: zakup energii do świetlic wiejskich (50.000 zł) oraz na remont świetlicy w Kołbaczu w ramach PROW - Małe Projekty - 50.000 zł oraz mniejsze remonty w pozostałych świetlicach wiejskich - 30.000 zł.

- wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, w wysokości 14.350,00 zł na: projekt boiska do gry boule w Kołowie w ramach PROW - Małe Projekty - 4.350,00 zł oraz dofinansowanie budowy placu zabaw w Starym Czarnowie - 10.000,00 zł.

Sporządziła;

Skarbnik Gminy A.Baran

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2012 14:41