Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI /120/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo


UCHWAŁA NR XVI /120/ 12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 14 czerwca 2012r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012, poz.567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

  •  

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/252/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego części obrębu Binowo, przyjętego Uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego Uchwałą Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo, zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Zmiana planu obejmuje teren o powierzchni 0,7143 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami zmiany planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań zmiany planu ze studium;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz ustalenie zasad jego zabudowy i zagospodarowania.

 

     • Rozdział 1

Zasady konstrukcji zmiany planu

 

§ 2.1. Obszar objęty zmianą planu stanowi jeden teren elementarny określony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście zmiany planu identyfikatorem literowym, dla którego ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania.

2. Ustalenia zmiany planu formułowane w następujących grupach ustaleń:

a) przeznaczenie terenu,

b) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu,

c) zasady podziału terenu,

d) ustalenia w zakresie ochrony środowiska,

e) obsługa komunikacyjna,

f ) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

3. W obrębie terenu zmiany planu występują szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu ochrony środowiska przyrodniczego - położenia w granicach obszaru Natura 2000 oraz Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”.

4. Na obszarze opracowania brak jest obszarów i obiektów, dla których należałoby ustalić ograniczenia i wymogi z tytułu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku zmiany planu:

1) rysunek zmiany planu sporządzono w skali 1:1000;

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;

3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmiany planu zostały objaśnione w legendzie;

4) linie rozgraniczające określone na rysunku zmiany planu wyznaczają osie tych linii;

 

§ 3. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenia oznaczają:

 1. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania nadziemnych części budynku;

 2. powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut na płaszczyznę poziomą skrajnego obrysu budynku powyżej poziomu terenu w stanie wykończonym,

a) do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnie takich elementów budynku jak: ganki zabudowane, werandy otwarte i oszklone, przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garaże - stanowiące integralną część budynku oraz innych budynków o funkcjach uzupełniających funkcję podstawową;

b) do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, daszków, okapów dachowych, a także sztucznych oczek wodnych oraz wolnostojących altan i wiat garażowych;

 1. wysokość zabudowy - wysokość liczoną od najwyższego poziomu terenu przy budynku do szczytu pokrycia dachu;

 2. dach symetryczny - dach o jednakowych kątach nachylenia połaci posiadających wspólną krawędź przecięcia - kalenicę;

 3. kąt nachylenia połaci dachu - kąt nachylenia połaci głównych;

 4. powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaźnika nie wlicza się ażurowych nawierzchni utwardzonych będących dojściami i miejscami postojowymi pojazdów oraz nawierzchni pod altanami i wiatami;

 5. ogrodzenie ażurowe - ogrodzenie o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszej niż 40% powierzchni ogrodzenia.

 

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

§ 5. Ustala się podstawowe zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Na terenie opracowania, oprócz zabudowy podstawowej, której cechy określa się w ustaleniach szczegółowych, poza ustaloną powierzchnią zabudowy dopuszcza się lokalizację altan i wiat, obiektów małej architektury oraz sztucznych oczek wodnych.

2. Przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych, blaszanych, kontenerowych;

2) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł lub innych prefabrykowanych elementów betonowych.

3. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV oraz sieci teletechnicznej, z dopuszczalną ich przebudową lokalizowaną poza obszarem opracowania.

 

§ 6. Dopuszcza się podział terenu wynikający z realizacji dopuszczalnej zabudowy bliźniaczej, w sposób zapewniający bezpośredni dostęp każdej działki do drogi publicznej - poza obszarem opracowania.

 

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska.

1. Ze względu na położenie w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320020 „Wzgórza Bukowe”, chroniącym siedliska przyrodnicze, zabronione są działania, mogące w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób mogące wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których obszar został wyznaczony; przedsięwzięcia prowadzone na obszarze wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a działania o wykazanym potencjalnie negatywnym wpływie wymagają zezwolenia w trybie przepisów odrębnych.

2. Ze względu na położenie całości obszaru opracowania w granicach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” lokalizację zabudowy ustala się na zasadzie kontynuacji zabudowy na działce sąsiedniej.

3. Ustala się zasadę realizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej o wysokim stopniu sprawności, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy.

4. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

5. Zaopatrzenie w ciepło z eliminacją paliw powodujących ponadnormatywną emisję substancji szkodliwych.

6. W zagospodarowaniu terenu ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew, krzewów i traw.

 

§ 8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:

1. Powiązanie komunikacyjne terenu objętego niniejszą zmianą planu z siecią zewnętrznych dróg publicznych odbywa się przyległą drogą powiatową, której teren jest granicą opracowania planu.

2. Na terenie działki ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości zaspokajającej 100% potrzeb, nie mniej niż 3 miejsca/mieszkanie, w tym miejsca lokalizowane w garażach.

 

§ 9. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę z sieci w przyległej drodze, zasilanej z ujęcia komunalnego w Binowie (poza obszarem opracowania);

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Żelisławcu poprzez sieć kanalizacji sanitarnej w przyległej drodze;

1) odprowadzenie ścieków poprzez przepompownię lokalizowaną w płn.-wsch. części działki;

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

3. Odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne.

4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami gminy Stare Czarnowo, z selektywną zbiórką odpadów - wstępne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wielkości odpowiedniej do przeznaczenia.

5. Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów redukcyjnych lokalizowanych w granicach nieruchomości; do czasu realizacji gazyfikacji gminy dopuszczalne zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy.

6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych nośnikami energii nie powodującymi ponadnormatywnej emisji spalin, w tym dopuszczalne pompy ciepła i baterie słoneczne.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia ze stacji transformatoro­wej 15/04 kV poza obszarem opracowania.

8. Dopuszczalne włączenie do istniejącej sieci teletechnicznej.

 

§ 10. Na obszarze opracowania brak jest obszarów i obiektów, dla których należałoby ustalić ograniczenia i wymogi z tytułu przepisów odrębnych.

 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

 

§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa wolnostojąca - maksimum 2 budynki,

- dopuszcza się zabudowę bliźniaczą lub łączoną,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 17 % powierzchni terenu,

d) dopuszczalna zasada lokalizacji zabudowy wg rysunku planu,

- obowiązuje symetryczne kształtowanie zabudowy na oznaczonej na rysunku zmiany planu osi kompozycyjnej,

e) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym kondygnacja poddasza - do 13,0 m,

f ) dach symetryczny, dwu- lub czterospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30O÷ 45O,

- pokrycie dachówką ceramiczną lub łupkiem,

g) dopuszcza się wykorzystanie części budynku jako taras pierwszej lub drugiej kondygnacji,

h) dopuszcza się podpiwniczenie budynku oraz lokalizację podziemnego garażu poza obrysem budynku powyżej poziomu terenu, z górną płaszczyzną stropu na poziomie umożliwiającym powierzchniowe zagospodarowanie działki,

i) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60% powierzchni terenu,

j) żywopłoty i nasadzenia roślinne wzdłuż ogrodzenia należy zaprojektować z kilku gatunków drzew i krzewów o zróżnicowanych wysokościach,

k) preferowane alejowe nasadzenia drzew w części frontowej terenu;

2) dopuszcza się łączenie działek istniejących oraz podział wynikający z realizacji zabudowy bliźniaczej lub łączonej,

- minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 2500 m2,

- szerokość frontu wydzielanej działki - min. 25,0 m,

- kąt położenia granicy w stosunku do pasa drogowego drogi poza obszarem opracowania - 85÷90O.

 

§ 12. Ustala się stawkę opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.

 

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 13. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenów.

 

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 75 poz. 1214.

 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

 

 

Zmiana planu terenu objętego Uchwałą Nr VIII/45/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 kwietnia 2007 r., w części dotyczącej działek nr: 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10 w obrębie Binowo, zainicjowana została Uchwałą Nr XXXVI/252/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Procedurę opracowania zmiany dotyczącej zmiany szczegółowych ustaleń planistycznych wszczęto na wniosek właściciela nieruchomości.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie przeznaczenia, zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, z uwzględnieniem wymogów przepisów odrębnych, tj. w zakresie obejmującym pełną problematykę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zakresie rzeczowym zmiana dotyczy realizacji max. 2 budynków mieszkalnych, lokalizowanych w głębi działki. Ustalone wskaźniki i parametry zabudowy oraz obowiązująca zasada jej realizacji uwzględniająca określoną oś kompozycyjną zapewnia jednorodną formę architektoniczną zabudowy przedmiotowego terenu, niezależną od zmian własnościowych.

Istotną zmianą w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązujących jest zwiększenie dopuszczalnej wysokości zabudowy z 9,0 m do 13,0 m. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem budynku o wysokości ok. 17,0 m, przyjęto zasadę stopniowania wysokości - łagodnego przejścia pomiędzy zabudową istniejącą, a zabudową o wysokości tradycyjnej dla obszaru wsi, co eliminuje nadmierną krajobrazową dominację jednego obiektu.

Zmiana planu nie powoduje zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz podstawowych ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej.

Przeprowadzona w trybie opracowywania zmiany planu, terenu położnego w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320020 „Wzgórza Bukowe”, prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że realizacja jej ustaleń nie powinna powodować negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, a proponowane zmiany są zgodne z obowiązującym planem ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 19-07-2012 14:58