Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/132/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.


UCHWAŁA NR XVIII/132/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690; z 2012r. poz. 579 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1274, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej, dotyczącego wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2012r.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XVIII/132/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 12 października 2012r.

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r Nr 149, poz.887) organ stanowiący Gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy w zakresie pieczy zastępczej. Model i kierunki działania jakie pomieścił ustawodawca w w/w ustawie to nowe rozwiązania, które przekształcają obecnie funkcjonujący system wsparcia rodziny i przerzucają je od 1 stycznia 2012r. na samorządy gminne. Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej.

Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcjonalnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wprowadza ona nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy m.in.: asystent rodziny, co zwiększa zaangażowanie gminy w opiekę nad dziećmi.

Nałożono również obowiązek monitorowania losów dziecka objętego pieczą zastępczą. Jesteśmy zobowiązani też do zatrudniania i finansowania asystentów rodziny, finansowania opieki zastępczej nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, finansowanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków spokrewnionych rodzin zastępczych.

Sporządził:

Sekretarz Gminy Arkadiusz Łysik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 17-10-2012 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 14:36