Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/153/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie diet dla sołtysów.


UCHWAŁA NR XXI/153/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie diet dla sołtysów.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z § 107 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 48, poz. 822 ),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dzienne diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz za udział w pracach komisji rady, naradach i innych zebraniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, w których udział jest zasadny.

2. Sołtysowi za udział w posiedzeniu Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 140,00 zł.

3. Sołtysowi biorącemu udział na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy w pracach komisji Rady, naradach i innych zebraniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, w których udział jest zasadny przysługuje dieta wymieniona w ust.2.

4. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu sołtys otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczy.

5. Sołtys będący radnym otrzymuje dietę w wysokości 60% diety przyznanej sołtysom za udział w pracach, o których mowa w ust 2 i 3.

§ 2.1. Podstawą dokonywania wypłaty diety jest obecność na posiedzeniu, potwierdzona podpisem sołtysa na liście obecności.

2. Sołtys jest zobowiązany do pobrania i pokwitowania odbioru diety.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie diet dla sołtysów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.37b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta i zwrot kosztów podróży. Uchwała dotycząca pobierania przez sołtysów diet z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Gminy Stare Czarnowo obowiązuje od roku 2011.

Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w realizację ich obowiązków wobec mieszkańców oraz dodatkowe obciążenie czynnościami polegającymi na wdrażaniu oraz realizacji funduszu sołeckiego proponuje się zwiększyć wynagrodzenie ,,dietę” co po części pozwoli zrekompensować poniesione przez nich koszty wykonywania powyższych czynności.

Sporządził:

Sekretarz Gminy

Arkadiusz Łysik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2013 14:02