Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/155/12 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r.


UCHWAŁA NR XXI/155/12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887; z 2012r. poz.567 ) oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIX/135/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany;

1) w § 1 pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie:

„b) od pól golfowych - 0,67 zł od 1m? powierzchni,”

2) w § 1 pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) pole golfowe - 1,85% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613),

b) związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową - 1,85% wartości określonej

na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) tj.:

- rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych,

- budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej.”

3) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Różnicę pomiędzy stawką podstawową o której mowa w §1 pkt 1 lit.a, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 1 lit.b, oraz § 1 pkt 3 lit.c, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 3 lit. a i b niniejszej uchwały traktuje się jako pomoc de minimis o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006r.)”

„§ 3. Określona niniejszą uchwałą pomoc może być stosowana pod warunkiem przedstawienia przez przedsiębiorcę:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI/155/12 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

Rada Gminy Stare Czarnowo, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U.z 2011r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5, art. 6 ust. 12 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na sesji w dniu 12 listopada 2012r. podjęła Uchwałę Nr XIX/135/12 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2013.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr XXIX/172/S/2012 z dnia 30 listopada 2012r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 1 litera b, § 1 pkt 3 litera a i b, § 2 i § 3 uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2013. Kolegium stwierdziło, iż uchwalone niższe stawki podatku od gruntów oraz od budowli w § 1 pkt 1 litera b, § 1 pkt 3 litera a i b, w związku z § 2 i § 3 uchwały będą stanowiły pomoc publiczną, dlatego też zgodnie z ww. art.7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały należało zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Podjęcie przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały bez zgłoszenia jej projektu do Prezesa UOKiK pozostaje w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowi naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części.

Sporządziła;

Olga Stolarska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-01-2013 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2013 14:03