Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXV/183/13 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku.


UCHWAŁA NR XXV/183/13

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz.1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373; z 2012r. poz. 908 i 985),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Tracą moc uchwały:

 1. Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku;

 2. Nr XVI/114/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

Załącznik do uchwały nr XXV/183/13

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 czerwca 2013r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

 1. Niekontrolowane rozmnażanie,

 2. Porzucanie zwierząt przez właścicieli,

 3. Ucieczki zwierząt,

 4. Łatwość pozyskiwania zwierząt,

 5. Panujące mody na dane rasy zwierząt,

 6. Brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
  szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w gminie a realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku.

 1. Koordynator Programu - Koordynatorem i wykonawcą Programu jest Wójt Gminy Stare Czarnowo, oraz organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Stare Czarnowo, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

3) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas przebywały.

4) podmiocie wyłapującym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, z którą organ gminy zawarł umowę na prowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, ze zmianami), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

6) organie gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Czarnowo.

7) Schronisko - placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psy i koty), w której otoczone są one podstawową opieką zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku do którego Gmina dostarcza bezdomne zwierzęta , a w przypadku braku miejsc w schronisku podmiot o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 4 rozporządzenia MSW i A z dnia 26 sierpnia 1998 roku.

Rozdział 2

CEL PROGRAMU

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stare Czarnowo realizują:

 1. Wójt Gminy poprzez zapewnienie miejsca w schronisku z którym Gmina zawarła stosowna umowę

 2. Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

 3. Organizacje pozarządowe - zlecenie części zadań w drodze porozumienia zawartego z tymi organizacjami.

 4. Wójt Gminy poprzez wskazanie pracownika Urzędu Gminy Stare Czarnowo Piotra Modzelewskiego jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stare Czarnowo - tel. (91) 3 124 131 do udzielania pomocy, informacji mieszkańcom Gminy Stare Czarnowo w przypadkach losowych i nagłych.

§ 4 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie- dokarmianie kotów wolno żyjących będzie odbywało się w szczególności w okresie zimy, w trakcie występowania niskich temperatur. W związku z powyższym powstanie rejestr tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, prowadzony przez Urząd Gminy w Starym Czarnowie /stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska/, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania społecznego opiekuna wraz z dokładnym adresem przebywania kotów wolno żyjących dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość. Opiekunowie będą otrzymywali karmę zakupioną przez Urząd Gminy Stare Czarnowo. Opiekunowie wspierać będą również akcje informacyjno-edukacyjne. Ponadto sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuję się za pośrednictwem organizacji pozarządowych poprzez realizację zadań publicznych Gminy obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących w drodze zwieranych porozumień.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stare Czarnowo realizuje: Wójt Gminy na podstawie zawartej umowy z firmą specjalizującą się w tym zakresie zgodnie z rozdziałem 4, po uprzednim uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Sterylizację albo kastrację zwierząt realizuje - Wójt Gminy na podstawie zawartej umowy z firmą specjalizującą się i uprawnioną w tym zakresie w drodze zlecenia-umowy.

§ 7. 1 Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje - Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

2. Stowarzyszenia poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, które z Gminą maja zawarte stosowne porozumienie.

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje - Wójt Gminy na podstawie zawartej umowy z firmą specjalizującą się i uprawnioną w tym zakresie w drodze zlecenia-umowy.

§ 9. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w 2013 wskazuje się gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Łapecińskiego Artura, które znajduje się w miejscowości Żelisławiec.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Stare Czarnowo - Gabinetem Weterynaryjnym lek. Wet. Witold Pietrzyk ul. Ogrodowa 1 , 74-106 Stare Czarnowo na doraźną pomoc weterynaryjną oraz z Kliniką Zwierząt Domowych ,dr n.wet Andrzej Pępiak, ul Łubinowa 17 , 70-784 Szczecin na całodobową opiekę weterynaryjną.

§ 11. Elektronicznego znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów - w roku 2013 nie przewiduje się z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy.

 • Rozdział 4

 • Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz sposób dalszego postępowania z nimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1988 roku.

§ 12. Zasady mają zastosowanie do stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych.

§ 13.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt finansowane jest z budżetu Gminy Stare Czarnowo z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, wyłapanego podczas przeprowadzonych czynności, koszty związane z transportem, utrzymaniem i koniecznym leczeniem w schronisku ponosi jego właściciel.

§ 14. Podmiot wyłapujący z którym zawarto umowę „ANIMAL CONTROL Zbigniew Kossewski” zobowiązany jest w szczególności do:

 1. wskazania urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

 2. środki transportu dla zwierząt muszą spełniać określenie wymogi

 3. zapewnienia w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną

 4. wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

§ 15. W trakcie wyłapywania, transportu i przetrzymywania zwierzęta będą traktowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.

        • WARUNKI PRZETRZYMYWANIA ZWIERZĄT

§ 16. Wyłapywane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska „Zbigniew Kończak Hotel dla psów w Sierakowie k/Polic”, z którym Wójt zawarł stosowna umowę.

§ 17 . Transport zwierząt odbywa się środkami do tego przystosowanymi.

§ 18.1. Przetrzymywanie zwierząt w schronisku powinno odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy.

 1. Podmiot prowadzący schronisko lub „hotel dla zwierząt” ma obowiązek zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej zgodnie z przepisami

        • DALSZE POSTĘPOWANIE Z WYŁAPYWANYMI ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI.

§ 19. 1.Wyłapywane zwierzęta bezdomne są przetrzymywane do czasu zgłoszenia się właściciela, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nie zgłoszenia się właściciela w terminie 14 dni, zwierzę przechodzi na własność schroniska.

3. Po upływie terminu wyznaczonego w ust. 2 podmiot prowadzący schronisko rozstrzyga o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami bezdomnymi, informując o podjętych działaniach właściwy organ władz miejscowych.

Rozdział 5

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 20. Wójt Gminy Stare Czarnowo w ramach programu prowadzi we współpracy z sołectwami jednostkami organizacyjnymi gminy: szkoły , przedszkola itp oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 21. Na realizację zadań wynikających z Programu przeznacza się w budżecie Gminy Stare Czarnowo kwotę 8000 zł słownie (osiem tysięcy złotych) dział 900, rozdział 90095, §4300.

§ 22. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XXV/183/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2013 roku

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo
w 2013
roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; wybrano Hotel dla psów w Sierakowie. Gmina zwróciła się z ofertą współpracy do: Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 73-110 Stargard Szczeciński - Kiczarowo 29 ; Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 246, 71-346 Szczecin , Hotelu dla zwierząt Zbigniew Kończak Sierakowo 1 72-004 Tanowo k/Polic; Komunalne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Golczewie z siedziba w Sosnowicach i tylko Hotel dla psów w Sierakowie wyraził zgodę na współpracę.

 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 3. Odławianie bezdomnych zwierząt - podpisano umowę współpracy z ANIMAL CONTROL Zbigniew Kossewski w Policach ul Piaskowa 86/6.

 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 5. Usypianie ślepych miotów;

 6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.

Sporządził;

Inspektor P. Modzelewski

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 25-06-2013 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2013 13:38