Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXV/256/2014 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie.


UCHWAŁA NR XXXV/256/2014

    • RADY GMINY STARE CZARNOWO

    • z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Dobropole Gryfińskie.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dobropole Gryfińskie na wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Wójt rozpatrzył złożone wnioski w sprawie sporządzenia planu, przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE CZARNOWO

Obszar objęty planem obejmuje podstawowy układ przestrzenny wsi - istniejącą zabudowę zagrodową wraz z przyległymi do niej gruntami rolnymi, tereny rozwoju funkcji mieszkaniowej wzdłuż istniejących dróg oraz teren istniejącej wraz z projektowaną zabudową przy drodze Dobropole - Kołowo.

Tereny te w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, przyjętym Uchwałą Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2011 r., oznaczone są jako strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej z usługami. Przewidywane funkcje zagospodarowania terenu w planie będzie zgodne z ustaleniami studium.

USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownie do przedmiotu planu.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak jest stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego, w tym zapewniających zachowanie jednorodnych cech zagospodarowania i zabudowy związanych z położeniem obszaru na terenach objętych ochroną w zakresie ochrony środowiska i wartości kulturowych. Rozstrzyganie o sposobie realizacji zabudowy w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych nie zapewnia pożądanej spójności z podstawowymi zasadami kształtowania przestrzeni.

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. Obszar opracowania planu położony jest w granicach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Wzgórza Bukowe” PLH 320020, w związku z czym jakiekolwiek działania inwestycyjne wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, przed przystąpieniem do sporządzenia projektu planu miejscowego konieczne jest wykonanie opracowania ekofizjograficznego określającego warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska.

Zakres i sposób wykonania opracowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

Przewidywany wpływ ustaleń planu na środowisko, w tym na obszary chronione, określi prognoza oddziaływania na środowisko, której obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Obszar opracowania obejmuje strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej - kościół wraz działka, strefę „B” ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi, strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustalenia planu muszą określić warunki zabudowy i zagospodarowania uwzględniające ochronę tych obszarów.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

Zgodnie z ustaleniami studium zabudowa realizowana jako zabudowa o niskiej intensywności, o cechach dostosowanych do formy występującej na terenie wsi Dobropole.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obsługa komunikacyjna w oparciu o istniejącą drogę powiatową nr 1353Z, drogi gminne
i wewnętrzne. Plan ustali zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych istniejących i projektowanych nieruchomości.

Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze objętym opracowaniem oraz ustali docelowe, jak też dopuszczalne rozwiązania w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY.

W związku z zakresem obszarowym terenu objętego uchwałą ustala się sporządzenia rysunku planu w skali 1 :1000.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 30-09-2014 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2014 09:43