Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVI/116/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2004r.

UCHWAŁA NR XVI / 116 / 04

UCHWAŁA NR XVI/116/04
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ;   z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806;z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę          -      40 725  zł

Dział

758

Różne rozliczenia

  5 725 zł

Rozdział

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  5 725 zł

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

  5 725 zł

 

Dział

801

Oświata i wychowanie

 15 000 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

 15 000 zł

§ 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 15 000 zł

 

Dział

852

Pomoc społeczna

 20 000 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 20 000 zł

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

3 000 zł

§ 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 17 000 zł

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę          -    40 725 zł

Dział

801

Oświata i wychowanie

20 725 zł

Rozdział 

80101

Szkoły podstawowe

15 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000 zł

Rozdział

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 5 725 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

 5 725 zł

 

Dział

852

Pomoc społeczna

 20 000 zł

Rozdział

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne

 20 000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

 20 000 zł

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

UZASADNIENIE

Dochody w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 zwiększone zostały o 5.725 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004 r. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2004 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządowych.

Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone  w całości na wydatki w dziale 801, rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), ponieważ zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304) – w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dochody w dziale 801, rozdział 80101, § 2700 w wysokości 15.000 zł, stanowią środki pomocy finansowej otrzymane na mocy umowy zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół w Kołbaczu z przeznaczeniem na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-gminnych. Zespół Szkół w ramach przyznanych środków może nabyć sprzęt dydaktyczny, który będzie służył do realizowania ww. przedsięwzięcia.

Dochody w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 zwiększone zostały o 3.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr F.B.1-Gab-3011-1/5/04 z dnia 24.02.2004 r. informującym o tym, że zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 52/2004 z dnia 24.02.2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004 rok, ustalone zostały dla Gminy ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dochody w dziale 852, rozdział 85214, § 2700 stanowią środki, które gmina otrzyma zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie przeznaczonych do realizacji na lata 2003/2004 w wysokości 19.000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XIV/99/03 Rady Gminy stare Czarnowo z dnia 10.12.2003 do budżetu gminy  na rok 2003 wprowadzono kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin popegerowskich (zgodnie z wytycznymi) w Kołbaczu, Glinnej, Dębinie i Nieznaniu. Pozostała do wprowadzenia do budżetu gminy na rok 2004 kwota 17.000 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2004 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2004 14:24