Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII /131/04 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo  podmiotom nie zaliczanym do sektora finan

UCHWAŁA NR XVIII/131/04

UCHWAŁA NR XVIII /131/04
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo  podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje:

 1. tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów  publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań publicznych  związanych z realizacją zadań własnych gminy innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873);
 2. sposób rozliczania dotacji;
 3. sposób kontroli wykonywania zadań;
 4. sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania.

§ 2. Ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo mogą być przyznawane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dotacje na realizowanie zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

§ 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 4.

 1. Postępowanie o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, rozpoczyna przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza otwarty konkurs ofert, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje, co najmniej o:
  1. rodzaju zadania;
  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
  3. terminach i warunkach realizacji zadania;
  4. terminie składania ofert;
  5. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
 4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 winno być zamieszczone w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, przy czym może być ono także udostępnione w inny sposób, zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych, zainteresowanych szczególności poprzez wykorzystanie sieci internetowej.

§ 5. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w innym trybie niż określony w § 4 ust. 1, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

§ 6

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.
 2. Tryb postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7.

 1.  1. Oferta składana w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  • termin, miejsce i sposób realizacji zadania publicznego;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  • informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
  • kwotę wnioskowanej dotacji.
 2. Do oferty winien być dołączony dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz określenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
 4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. Oferta podlega rozpatrzeniu w przypadku spełnienia przez oferenta  powyższych warunków.
 6. Niespełnienie powyższych warunków lub nie uzupełnienie braków na wezwanie Wójta Gminy w oznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 7. Nie mogą ubiegać się o dotacje podmioty, które nie rozliczały się w poprzedni okresie terminowo lub zadanie wykonały niewłaściwie.

§ 8

 1. Otwarcia ofert i ich rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty pod kątem spełnienia przez oferenta wymogów określonych niniejszą uchwałą dokonuje komisja konkursowa w terminie 14 dni roboczych od daty ustalonego terminu złożenia ofert.
 2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytoryczną wartością projektu, jego przydatnością, ustalonymi priorytetami i zbieżnością z  zadaniami gminy;
  2. wymiernymi korzyściami dla mieszkańców gminy;
  3. kosztami projektu, w tym wysokością wkładu własnego oferenta, udziałem innych źródeł  finansowania;
  4. dotychczasową współpracą z samorządem i innymi organizacjami;
  5. zgodnością celów projektu z celami statutowymi oferenta i ustalonymi priorytetami działalności   gminy;
  6. wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. Komisja konkursowa zobowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
 6. W skład komisji konkursowej wchodzą: wójt, skarbnik, przedstawiciel komisji budżetu i finansów oraz 2 radnych delegowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 9.

 1. Podstawą przyznania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, działającym w imieniu Gminy Stare Czarnowo a oferentem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 7.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być zgodna z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i  określać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy;
  2. szczegółowy opis zadania, termin, miejsce i sposób jego realizacji;
  3. zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez zleceniodawcę, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i  finansowym;
  4. zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się kontroli prowadzonej przez zleceniodawcę, lub osobę  upoważnioną w zakresie objętym umową;
  5. określenie wysokości przyznanej dotacji, jaką zleceniodawca przekaże zleceniobiorcy z tytułu  realizacji umowy, oraz terminy i sposób jej przekazania;
  6. ustalenia zadań i terminów rozliczeń;
  7. ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy informacji o zakresie i  sposobie realizacji  umowy;
  8. przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy;
  9. sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne  niż określone w umowie, a w szczególności:
   1. termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele,
   2. możliwość naliczenia odsetek ustawowych od dnia przekazania dotacji, o której mowa pod  lit. a),
   3. termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub częściowego niewykonania   zleconego zadania,
   4. możliwość naliczenia odsetek ustawowych w przypadku uchybienia terminowy wynikającemu   z lit. c).
 3. Umowa o powierzenia zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
 4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej część zadania przez taki podmiot.
 5. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 10. 

 1. Wójt Gminy Stare Czarnowo zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad sposobem realizacji zleconego w umowie, o której mowa w § 9,  zadania.
 2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na:
  1. analizie okresowej oceny realizacji zadania, sporządzonej przez jej realizatora;
  2. kontroli prawidłowości wykonywania zadania przez jego realizatora pod kątem efektywności,  rzetelności i jakości wykonywania zleconego zadania, stanu realizacji zadania, prawidłowości  wykorzystania przekazanych środków publicznych, prowadzenia dokumentacji określonej w   umowie.

§ 11.  

 1. Rozliczenie wykonania zdania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie:
  1. sprawozdania z wykonania zadania;
  2. przedstawionych kserokopii opisanych rachunków dotyczących wydatków zleceniobiorcy na  realizację zadania, ewentualnie ich udostępnienia do wglądu Wójtowi Gminy Stare Czarnowo lub osobom przez niego wskazanym.
 2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 9.

 

§ 12. Wójt Gminy Stare Czarnowo przedkłada Radzie Gminy Stare Czarnowo:

 1. do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o zawartych umowach na realizację zadań publicznych z podmiotami o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały za okres I półrocza danego roku;
 2. roczne sprawozdanie z zakresu określonego w pkt. 1 łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-07-2004 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2004 12:12