Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gm

UCHWAŁA NR XIX/135/04

UCHWAŁA NR XIX/135/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r.

 

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 lit. h  i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

 1. Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Czarnowie z siedzibą w Starym Czarnowie, jako gminną instytucję kultury obejmującą terenem działania Gminę Stare Czarnowo.
 2. Bibliotece o której mowa w ust. 1 nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XIX/135/04
Rady Gminy Stare Czarmowo
z dnia 13 września 2004 r.

 

S t a t u t Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie zwana dalej biblioteką działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 Nr 113, poz. 984);   
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203);
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności     kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41 , poz. 364; z 2003 r. Nr 162,    poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96) 4) niniejszego statutu.

§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3.

 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie jest miejscowość Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 56 a terenem jej działania Gmina Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim.
 2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką w zakresie realizacji zadań określonych w art. 27  ust.5 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, sprawuje Biblioteka Publiczna w Gryfinie  i Książnica Pomorska w Szczecinie. W pozostałym zakresie - organy gminy.
 3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i siedzibą w pełnym brzmieniu.

 

Rozdział 2 

Cele i zadania biblioteki

§ 4. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez kontakt z wydawnictwami książkowymi i prasowymi.

§ 5. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należą:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem   materiałów dotyczących własnego regionu;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym  i niepełnosprawnym;
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych;
 6. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w    zakresie potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;
 7. odejmowanie innych działań dla zaspokajania potrzeb środowiska.

 

Rozdział 3

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 6.

 1. Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika wobec podległych pracowników.
 2. Kierownika powołuje Wójt Gminy na czas określony lub nieokreślony.

§ 7. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, którzy powinni posiadać kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych zapewniając mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji, uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze dzieci  i młodzieży oraz innych grup czytelniczych, pełniąc funkcję ośrodka informacji bibliotecznej.
 2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy opracowane przez kierownika.

§ 9. Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy i jej działalność jest finansowana ze środków organizatora, a także innych źródeł.

§ 10. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności instytucji  zatwierdzony przez kierownika biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 12. Obsługę finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie wykonuje Referat Księgowości Urzędu Gminy. 

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe

§ 13. Połączenia, podziału, likwidacji oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej dokonuje Rada Gminy Stare Czarnowo. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-09-2004 18:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2004 18:51