Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIX/137/04 Rady  Gminy Stare Czarnowo dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIX/137/04

UCHWAŁA NR XIX/137/04
Rady  Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 662, Nr 121, poz. 770; z 1997 r. Nr 60, poz. 369; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 180; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 / i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości nie stosujący się do ustalonych zasad podlegają   odpowiedzialności karnej na podstawie  art. 10 ust. 2 i 2 a  ustawy z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na zasadach określonych przepisami kodeksu w sprawach o wykroczeniach.

§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr XXVII/163/98  Rady Gminy w Starym  Czarnowie z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.      

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik do Uchwały Nr XIX/137/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 września 2004 r.

Rozdział 1

ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

§ 1.

 1. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na  zarządzanych przez siebie nieruchomościach.
 2. Właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do  gromadzenia odpadów według zasad  uzgodnionych z wywożącym opady.
 3. Odpady pochodzące z nieruchomości – przeznaczone do wywozu winny być gromadzone tylko w pojemnikach do tego przeznaczonych, odpady  gromadzone w inny sposób nie będą wywożone. Nie dotyczy to odpadów przestrzennych /np.:  zużytych mebli itp. /.
 4. Rodzaj pojemników, miejsce ich ustawienia, ich pojemność i częstotliwość wywozu ustala właściciel nieruchomości z prowadzącym wywóz.
 5. Rodzaj pojemników, ich pojemność i częstotliwość wywozu musi gwarantować odbiór  wszystkich wytworzonych odpadów.
 6. Zobowiązuje się wytwórców odpadów przemysłowych do gromadzenia ich w osobnych  pojemnikach niż odpady komunalne.
 7. Właściciel nieruchomości  odpowiada za stan sanitarny oraz zabezpieczenie pojemników przed kradzieżą i umyślnym uszkodzeniem.
 8. Pojemniki do gromadzenia odpadów winny być oznakowane przez ich właściciela w sposób umożliwiający ich identyfikację.
 9. Za czystość i porządek miejsc odbioru odpadów odpowiada właściciel nieruchomości.
 10. Zabranie się spalania, ubijania i zamulania odpadów oraz wrzucania do nich substancji   żrących i innych  powodujących  uszkodzenie pojemników.
 11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest  do przyłączenia obiektów budowlanych  do istniejącej kanalizacji  sanitarnej.
 12. Właściciele nieruchomości, których nieruchomości nie mogą być przyłączone do kanalizacji  sanitarnej ze względu na jej brak na danym terenie zobowiązani są do gromadzenia    nieczystości w szczelnych  zbiornikach.
 13. Częstotliwość wywozu nieczystości ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości z   wywożącym odpady.
 14. Częstotliwość wywozu  musi gwarantować  ochronę środowiska  przed zanieczyszczeniem.
 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania     błota i innych zanieczyszczeń z  chodników położonych  wzdłuż  posesji, systematycznej  wymiany piasku w piaskownicach oraz  utrzymania porządku między granicą nieruchomości   a chodnikiem lub jezdnią.
 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług  wywożącego odpady przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi lub okazanie na  żądanie osób uprawnionych  dowodów  płacenia za składowanie odpadów  na składowisku odpadów komunalnych .
 17. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 - 9 i ust. 14 na terenie budowy należy do   kierownika budowy.
 18. Zobowiązuje się organizatorów imprez do zabezpieczenia w odpowiednią ilość szaletów dla uczestników.
 19. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg  publicznych należą do zarządu dróg.
 20. W odniesieniu do pozostałych terenów obowiązek utrzymania czystości i  porządku należy  do gminy. Realizacja tego obowiązku polega na:
  1. działaniach mających na celu likwidację składowania odpadów w  miejscach do tego nie przeznaczonych,
  2. oczyszczaniu ulic, placów, parków i innych terenów,
  3. rozmieszczeniu koszy ulicznych w rejonach intensywnego ruchu pieszego (ilość koszy, częstotliwość ich opróżniania musi gwarantować utrzymanie porządku i czystości),
  4. zapewnienie odpowiedniej ilości szaletów publicznych i ich utrzymania.

Rozdział 2

ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 2.

 1. Wywóz odpadów komunalnych w tym nieczystości gromadzonych w zbiornikach prowadzą jednostki organizacyjne posiadające zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tych usług.
 2. Jednostki organizacyjne o których mowa ust.1 dokonują wywozu odpadów komunalnych jedynie do miejsc w tym celu wyznaczonych przez Wójta.
 3. Wywóz odpadów winien odbywać się środkami transportu gwarantującymi ochronę przed  zanieczyszczeniem środowiska.
 4. Lokalizacja zbiorników na nieczystości winna zapewnić bezkolizyjny dojazd sprzętu specjalistycznego.
 5. Wywóz odpadów przestrzennych winien odbywać się według ustalonego harmonogramu  podanego do wiadomości zainteresowanym. Dopuszcza się wywóz odpadów przestrzennych przez właścicieli nieruchomości.
 6. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów niedozwolonych wywożący może odmówić ich wywiezienie. Właściciel odpadów winien niezwłocznie je usunąć w miejsce i na warunkach uzgodnionych z właściwą służbą ochrony środowiska.
 7. Szczegółowe warunki wywozu odpadów komunalnych ustala wywożący z wytwarzającym odpady.

Rozdział 3

ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 3.

 1. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych utrzymywania zwierząt domowych w sposób uciążliwy dla otoczenia.
 2. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w miejscach do tego nie  przeznaczonych.
 3. Zabrania się przetrzymywania zwierząt domowych w warunkach niegodnych.
 4. Zabrania się wprowadzania psów w miejsca zabaw dzieci/ place zabaw, boiska szkolne piaskownice i na targowiska.
 5. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
  1. przestrzegania terminów szczepień ochronnych,
  2. realizowania szczepień w warunkach zagrożeń,
  3. wprowadzania psów w miejsca publiczne tylko na smyczy,
  4. uprzątania nieczystości po swoim psie w miejscach publicznych,
  5. oznakowania psa przez zawieszenie przy obroży numeru identyfikacyjnego wydanego przez  gminę.
 6. Właściciel posesji, po której biega swobodnie pies zobowiązany jest do:
  1. zabezpieczenia posesji w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się psa na zewnątrz.
  2. umieszczenia w dostępnym miejscu dzwonka lub innego urządzenia sygnalizacyjnego /powiadamiającego/ oraz tabliczkę informacyjną  z napisem  ,,Uwaga zły pies’’.

Rozdział 4

ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 4. 

 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w ścisłej zabudowie   mieszkaniowej i na terenach ogrodów przydomowych.
 2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.
 3. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego i porządkowego zabrania się hodowli królików , drobiu i gołębi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 4. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 
  1. wszelkie  ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości  musi zostać zabezpieczone  przed opuszczeniem tej nieruchomości,
  2. właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę bądź chodnik obowiązany  jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

Rozdział 5

WYZNACZENIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 5.

 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości  do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy/ budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp./.
 3. Obowiązkową deratyzacje przeprowadza się dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią.
 4. Termin i zasady przeprowadzania deratyzacji ogłasza Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 5. W obiektach należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w zakładach pracy itp. jak i we wszystkich  innych  obiektach przedsiębiorstw i instytucji, które w tym celu zawarły odpowiednie umowy, tępienie szczurów tj. jest wyłożenie, zebranie trutek  przeprowadzają specjalistyczne brygady deratyzacyjne. We wszystkich innych obiektach dokonują tępienia szczurów we własnym zakresie ich właściciele przy użyciu trutek dopuszczonych do sprzedaży.
 6. Właściciele nieruchomości, którzy  we własnym zakresie dokonują deratyzacji obowiązani są do:
  1. oczyszczenia przed rozpoczęciem akcji z odpadów i śmieci podwórzy śmietników, piwnic i strychów. Środki spożywcze oraz karmę dla zwierząt tak zabezpieczyć, aby nie były  dostępne dla szczurów,
  2. pouczenie dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymania w zamknięciu  inwentarza żywnego,
  3. wyłożyć trutkę w pierwszym dniu akcji ściśle według pouczenia załączonego do każdego  opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności w śmietnikach,  komórkach, piwnicach,  budynkach gospodarczych itp.,
  4. zebrać trutkę, jak i padłe szczury w ostatnim dniu akcji,
  5. padłe szczury i zebraną trutkę spalić, względnie zakopać z dala od ujęć wodnych co   najmniej w odległości 20 m i na głębokości  1 m. W podobny sposób postąpić z padłym na skutek przypadkowego spożycia zwierzęciem   domowym.
 7. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania padłych zwierząt do miejsc utylizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-09-2004 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2004 19:45