Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej"

UCHWAŁA NR XX/145/04

UCHWAŁA NR XX/145/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Stare Czarnowo jako członka, założyciela do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" z siedzibą w Szczecinie.

§ 2. Przyjmuje się statut "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

 1. Wyznacza się Pana WOŚ MARKA jako przedstawiciela Gminy Stare Czarnowo w "Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej". 
 2. Wyznacza się Pana ŁYSIK ARKADIUSZA jako zastępcę przedstawiciela Gminy Stare Czarnowo w "Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XX/145/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2004 r.

 

STATUT

"SAMORZĄDOWEGO STOWARZYSZENIA  WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ "

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001, Nr 142 poz.1592 ze zm.), art. 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
 3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś na obszarze jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 2
Celem stowarzyszenia jest: 

 1. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,
 2. realizacja i ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
 3. kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,
 4. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym,
 5. promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia ,
 6. wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju samorządów należących do Stowarzyszenia,
 7. wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej, zwłaszcza współpracy transgranicznej gmin i powiatów.

§ 3
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie wykonuje następujące zadania:

 1. inicjowanie na terenie jednostek samorządu terytorialnego członków Stowarzyszenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie:
  1. planowania przestrzennego,
  2. rozwoju wspólnej przestrzeni zwłaszcza infrastruktury gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i drogowej,
  3. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w tym ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, 
  4. rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin w oparciu o ich naturalne walory przyrodnicze przez wskazanie terenów inwestycyjnych,
  5. komunikacji i transportu,
  6. kultury, sportu i rekreacji,
  7. promocji gospodarczej i turystycznej,
  8. polityki edukacyjnej,
  9. tworzenia sieci teleinformatycznych,
  10. uzgadniania systemu zabezpieczenia medycznego,
 2. wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej - usługowej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej,
 4. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie innych działań zgodnych z przepisami prawa zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 

CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA

§ 4
Członkami założycielami Stowarzyszenia są: Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Dobra, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Kołbaskowo, Gmina Police, Gmina Stare Czarnowo.

§ 5

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Członkowie Stowarzyszenia działają przez swoich przedstawicieli.
 3.  Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia po przedłożeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego odpisu uchwały organu stanowiącego, o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu.
 4. Uchwała jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu przedstawiciela oraz jego zastępcy, za pośrednictwem, których członek działa w Stowarzyszeniu.
 5. Zastępca jest powołany tylko i wyłącznie do reprezentacji członka Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod nieobecność przedstawiciela tego członka. 

§ 6

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. likwidacji lub innej reorganizacji jednostki samorządu terytorialnego, skutkującej utratą przez nią osobowości prawnej,
  3. wykluczenia członków z powodu zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez okres nie dłuższy niż jeden rok, po uprzednim upomnieniu i wyznaczeniu przez Zarząd Stowarzyszenia dodatkowego terminu wynoszącego jeden okres płatności,
  4. wykluczenia członków z powodu powtarzającego się naruszania postanowień Statutu. 
 2. Ustanie członkostwa na skutek okoliczności określonych w ust 1 pkt. 1 i 2 stwierdza Przewodniczący Stowarzyszenia w drodze zarządzenia. 
 3. Utrata członkostwa w sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 i 4 następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia wobec członka.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. 1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, 
  3. prawo zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwania postulatów, formułowania wniosków oraz przedkładania projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, 
  4. prawo do brania udziału w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
  5. prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
  6. prawo delegowania na szkolenia, seminaria i konferencje innych osób niż przedstawiciele członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, brać udział w sesjach Zebrania oraz w pracach organów i struktur Stowarzyszenia,
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  4. terminowo uiszczać składki członkowskie.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8 
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§ 9

 1. Pierwsza kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją organów stanowiących członków założycieli Stowarzyszenia.
 2. Kolejne kadencje wszystkich władz Stowarzyszenia wynoszą 4 lata.

§ 10
Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

§ 11

 1. Jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego danego organu władzy Stowarzyszenia.
 2. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu, 1/3 składu Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego także w innych przypadkach.
 3. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane są spośród przedstawicieli Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy liczby członków zwykłą większością głosów.
 4. W razie odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających na tym samym posiedzeniu, na którym została podjęta uchwała o odwołaniu. 

§ 12

 1. Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie stanowią wszyscy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia w Zebraniu przysługuje jeden głos.
 4. Utrata mandatu przedstawiciela na Zebrania następuje w przypadku:
  1. zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
  2. odwołania przedstawiciela przez członka Stowarzyszenia, który go wyznaczył. 
 5. W sytuacji określonej w ust. 4 organ stanowiący członka Stowarzyszenia obowiązany jest dokonać w drodze uchwały wyznaczenia nowego przedstawiciela na najbliższym posiedzeniu. 
 6. Zwyczajne posiedzenie Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej 2 razy do roku. Zarząd ustala termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. Pierwsza sesja w danym roku kalendarzowym zwoływana jest najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok ubiegły, nie później jednak niż do 30 czerwca roku kalendarzowego. Druga sesja przeprowadzona zostaje do 30 listopada roku kalendarzowego celem uchwalenia budżetu na następny rok i ustalenia wysokości składek. 
 7. Zarząd jest obowiązany także zwołać zwyczajne posiedzenie Zebrania w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia kadencji organu stanowiącego członka. 
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zebrania z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków Stowarzyszenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 9. Nadzwyczajne posiedzenie Zebrania powinno się odbyć w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
 10. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Zebrania w ciągu 1 miesiąca w przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o ponad 50% składu, w celu dokonania wyborów uzupełniających. 
 11. O terminie i miejscu zwyczajnego i nadzwyczajnego posiedzenia Zebrania członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni skutecznie najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami.
 12. W przypadku gdy Zebranie nie jest władne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia Zgromadzenia, nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu, o którym mowa w ust. 6, 7 i 8. W takiej sytuacji Zebranie może podejmować uchwały jeśli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/4 przedstawicieli ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

§ 13
Do kompetencji Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie jednostek samorządu terytorialnego w poczet członków Stowarzyszenia, 
 3. wykluczanie jednostek samorządu terytorialnego z członkostwa w Stowarzyszeniu,
 4. dokonywanie zmian w Statucie oraz ustalanie regulaminu obrad Zebrania,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. ustalanie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich, 
 8. podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem, przekraczającym granice zwykłego zarządu,
 9. decydowanie o ograniczeniu kompetencji Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 13. wybór Przewodniczącego Zebrania,
 14. uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia,
 15. zatwierdzanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 16. rozpatrywanie i zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
 17. powoływanie komisji problemowych, stałych lub doraźnych, ustalanie ich liczebności oraz ustalenie regulaminu ich działania,
 18. określanie wysokości kwoty do jakiej Zarząd może zaciągać zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia,
 19. powoływanie jednostek organizacyjnych w celu dokonywania obsługi organów Stowarzyszenia i wykonywania jego zadań statutowych,
 20. podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji oraz powoływanie i odwoływanie Komisji Likwidacyjnej,
 21. podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 22. Ustanowienie godła Stowarzyszenia. 

§ 14

 1. Zebranie wybiera Przewodniczącego Stowarzyszenia spośród przedstawicieli członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym.
 2. Odwołanie Przewodniczącego Stowarzyszenia przed upływem kadencji następuje w trybie ust. 1.

§ 15
Przewodniczący Stowarzyszenia jest Przewodniczącym Zarządu.

§ 16

 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał Zebrania przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 12 ust. 8.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zebrania pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie co najmniej na 10 dni przed jego terminem. 
 3. Uzupełniony porządek Zebrania musi zostać podany do wiadomości członków Stowarzyszenia pisemnie na 3 dni przed terminem obrad.
 4. Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 5. Zebranie przyjmuje na początku sesji porządek obrad zwykłą większością głosów.
 6. Obrady Zebrania prowadzi każdorazowo wybierany zwykłą większością głosów Przewodniczący Zebrania.
 7. Uchwały Zebrania wchodzą w życie z dniem podjęcia chyba, że uchwała stanowi inaczej.
 8. Z sesji Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania. Protokół ten podlega przyjęciu przez członków Zebrania na następnej sesji Zebrania. 

§ 17

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków, wybieranych przez Zgromadzenie, zgodnie z § 11 ust. 3, na okres kadencji organów stanowiących jednostek samorządów terytorialnych. 
 3. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Stowarzyszenia, 3 zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz Skarbnik.
 4. Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia, Sekretarz oraz Skarbnik wybierani są przez Zarząd spośród przedstawicieli członków, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu zwykłą większością głosów, w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru przez Zebranie.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 6. Obradom Zarządu przewodniczy Przewodniczący Stowarzyszenia lub jeden z zastępców Przewodniczącego.
 7. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
  1. zrzeczenia się mandatu przez członka Zarządu w formie pisemnej,
  2. utraty mandatu przedstawiciela członka w Zebraniu,
  3. odwołania przez Zebranie.
 8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu dokonuje Zebranie, na najbliższym posiedzeniu, wyborów uzupełniających.
 9. Na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli członków Stowarzyszenia Zebranie może odwołać poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zebrania. Na tym samym posiedzeniu Zebranie jest obowiązane wybrać nowych członków Zarządu. W przypadku nie dokonania wyboru nowych członków Zarządu na tym samym posiedzeniu, odwołanie dotychczasowych członków Zarządu jest bezskuteczne. 
 10. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zarządu.
 11. Uchwała Zebrania w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie Zarządu.
 12. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
 13. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz, na imienne zaproszenie Przewodniczącego Zarządu, inne osoby bez prawa do głosowania.
 14. Posiedzenia Zarządu:
  1. odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu albo jednego z wiceprzewodniczących, 
  2. na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu zawierający projekt porządku obrad, Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu 7 dni o dnia otrzymania wniosku.
 15. O dacie i miejscu posiedzenia Zarządu członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni skutecznie najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami.
 16. Zwołane prawidłowo posiedzenie Zarządu jest ważne przy obecności ponad połowy składu Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu albo Wiceprzewodniczącego.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przygotowanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
  3. przygotowywanie projektów uchwał Zebrania,
  4. przygotowanie projektu budżetu i preliminarzy oraz ich realizacja,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieniem w zakresie zwykłego zarządu,
  6. przygotowanie i uchwalenie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  7. występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zebrania, 
  8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i odwoływania Dyrektora Biura Stowarzyszenia, 
  9. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do wysokości określonej uchwałą Zebrania, 
  10. występowanie do Zebrania z propozycją wysokości składek członkowskich oraz terminu ich płatności,
  11. przedstawianie Komisji Rewizyjnej sprawozdania z wykonania budżetu,
  12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  13.  ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
 2. Do reprezentacji Stowarzyszenia, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

§ 19

 1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna, której wyboru dokonuje Zebranie spośród przedstawicieli członków Stowarzyszenia.
 2. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 
 4. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuję decyzje w formie uchwał.
 6. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
  1. zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
  2. utraty mandatu przedstawiciela członka Zebrania,
  3. odwołania przez Zebranie.
 7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zebranie dokonuje, na najbliższym posiedzeniu, wyborów uzupełniających.
 8. O dacie i miejscu posiedzenia Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji Rewizyjnej muszą zostać powiadomieni skutecznie najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami. 
 9. Zwołane prawidłowo posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest ważne przy obecności ponad połowy składu Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji.
 10. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zebranie.

§ 20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola zgodności działalności organów Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Zebrania ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu,
 2. przedstawianie Zebraniu opinii w przedmiocie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu,
 3. kontrola finansowa,
 4. występowanie do Zebrania z wnioskiem o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 5. prezentowanie Zebraniu wniosków z ustaleń pokontrolnych,
 6. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zebrania w przypadku przekroczenia uprawnień przy zaciąganiu zobowiązań oraz umów i porozumień,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zebraniem.

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 22
Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

 1. darowizn przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia,
 2. składek członkowskich,
 3. dotacji, 
 4. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 6. zapisów i spadków.

§ 23

 1. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z przyjętym przez Zebranie budżetem.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia lub Wiceprzewodniczący, każdy działający wspólnie ze Skarbnikiem.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot określonych przez Zebranie oraz pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 24
Po wpisaniu Stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń Komitet Założycielski zwołuje w ciągu 1 miesiąca pierwsze Zebranie, które dokona wyboru władz Stowarzyszenia. Do czasu tych wyborów Stowarzyszenie reprezentuje Komitet Założycielski.

§ 25
Zmiany niniejszego Statutu może dokonywać Zebranie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, może nastąpić tylko na mocy uchwały Zebrania.
 2. Uchwała, o której mowa w ust.1 a także uchwała w przedmiocie uszczuplenia majątku Stowarzyszenia, może być podjęta w trybie § 25 niniejszego Statutu. 

§ 27

 1. Szczegółowy tryb funkcjonowania organów statutowych określają regulaminy przygotowane przez Zarząd i zatwierdzone przez Zebranie.
 2. Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
 4. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-11-2004 18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2004 18:04