Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/150/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005.

UCHWAŁA NR XXI/150/04

UCHWAŁA NR XXI/150/04
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo w kwocie 10,00 zł od każdego psa.

§ 2. Podatek pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca każdego roku oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4. Pobór podatku od posiadania psów na terenie Gminy Stare Czarnowo prowadzą Sołtysi i Urząd Gminy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców. Zobowiązuje się sołtysów poszczególnych miejscowości do sporządzenia wykazu posiadaczy psów.

§ 5. Zarządza się pobór podatku od posiadania psa w drodze inkasa. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 30% od pobranej kwoty.

§ 6. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, posiadanie jednego psa przez osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/91/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

  1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
    1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
    2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-12-2004 18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2004 18:26