Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXII/238/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 rok.

UCHWAŁA  NR XXXII/238/06

UCHWAŁA  NR XXXII/238/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z  dnia 6 lutego 2006 r.
 

w  sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)   Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r.  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXII/238/06
Rady Gminy Stare  Czarnowo
z dnia 6 lutego 2006 r.

 

P L A N    P R A C Y  RADY  GMINY   STARE  CZARNOWO 

n a   2 0 0 6  r o k

    T e m a t y k a     Po d s t a w o w a Terminy sesji
 I.
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2006 r.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady  na 2006 r.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2005 r.
 4. Sprawozdania z działalności sołtysów za 2005 r.
 5. Zatwierdzenie taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Uchwalenie programu współpracy na 2006r. Gm. St. Czarnowo z    organizacjami  pozarządowymi, podmiotami  prowadzącymi      działalność pożytku  publicznego oraz stowarzyszeniami  jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Uchwalenie regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania  
 8. ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

luty

  II.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 r.
 2. Uchwalenie Gminnego Program Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych  na 2006 r.
 3. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r.
 4. Informacja z działalności  Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy  w 2005 r. – wykonanie budżetu
 5. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy w    2005 r. – wykonanie budżetu.
marzec
 III.
 1.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Starym Czarnowie za 2005r. - wykonanie budżetu
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego  na terenie gminy w  2005r.
 4. Informacja z działalności bibliotek w Kołbaczu  i Starym Czarnowie  za  2005 r.
kwiecień
 IV.
 1. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w  I półroczu 2006 r.
czerwiec
 V.
 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. 
 2. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do         rozpoczęcia roku szkolnego 2006 / 2007.
sierpień
VI.     
 1. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i   rekreacji na terenie gminy  w I półroczu 2006 r.- wykonanie budżetu.
 2. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo  za okres I półrocza 2006 r. – wykonanie budżetu.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego  na terenie gminy w 2006 r.
wrzesień
 VII.  
 1. Sprawozdania z działalności stałych komisji w  2006 r.
 2. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2006 r.
październik
VIII.
 1. Projekt budżetu gminy na 2007 r.
 2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2007r.
listopad
IX.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na  2007 r.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2007r.

grudzień

       Na poszczególnych sesjach oprócz w/w  tematów –  Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i  gospodarczych gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i statutach sołectw,
 • spraw oświatowych, spraw społecznych itp.
Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:
 • działalności Wójta  w okresie między sesyjnym,
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym,
 • tanie finansowym gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-02-2006 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2006 15:11