Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/253/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok

UCHWAŁA NR XXXIV/253/06

UCHWAŁA NR XXXIV/253/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372; z 2003 r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 148 ) Rada Gminy uchwala,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały nr XXXIV/253/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 marca 2006 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

NA ROK 2006

 

 

DIAGNOZA SYTUACJI

Według badań przeprowadzonych w 2005 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat średnie spożycie alkoholu wzrosło o prawie 30% a ok.1,6 mln (wszelkie cytowane statystyki pochodzą z danych podawanych przez PARPA.) osób pije w sposób szkodliwy tzn. taki, który powoduje poważne problemy zarówno zdrowotne jak i społeczne. Badania nie są jeszcze dokończone, ale prawdopodobnie w ubiegłym roku średnie spożycie alkoholu dla populacji dorosłych Polaków wynosi ok.9-11 litrów czystego alkoholu. Polacy najczęściej kupują wódkę (47% badanych) oraz piwo (44,5% badanych), wzrosła liczba pijących kobiet w grupie wiekowej 18-29 lat ( co dziesiąta kobieta w tej grupie wiekowej pije w sposób ryzykowny), o 50 % zwiększyła się liczba pijących mężczyzn w wieku 50 lat, podobnie jak liczba osób bezrobotnych (48%). Jeżeli zaś chodzi o młodzież to statystyki także nie są optymistyczne, młodzi ludzi sięgają po alkohol w coraz młodszym wieku, eksperymentują łącząc alkohol z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 90% uczniów I klas szkół ponadpodstawowych (90,3%) i ponad 96% uczniów III klas szkół ponadpodstawowych.
Problemy związane z piciem alkoholu maja szeroki zasięg, do najważniejszych należą alkoholizm, picie alkoholu przez młodzież, przemoc i agresja na ulicach. Obok bezrobocia i spadku stopy życiowej są to najważniejsze problemy społeczne w naszym kraju. Według badań przeprowadzanych w środowiskach lokalnym narkomania nie jest tak rozpowszechniona jak alkoholizm jednak także jest dużym problemem społecznych, z którym należy się zmierzyć na szczeblu gminnym.
Osoby, których bezpośrednio problem alkoholu czy narkomani nie dotyczy często są zdania, iż robienie tyle hałasu wokół tego problemu jest na wyrost, przecież nikt nikogo nie zmusza do picia alkoholu czy brania narkotyków, można by było, więc zakończyć to stwierdzając "masz co chciałeś". Jednak należy przypuszczać, że badania, czy te przeprowadzane przez PARPA czy też przez GUS mają silne podstawy, czyli problem dotyczy nas wszystkich. Nie ulega wątpliwością, że alkoholizm dotyka nie tylko osoby uzależnionej, (chorej) ale także pociąga za sobą wiele innych niekorzystnych zjawisk takich jak chociażby przemoc domowa, wypadki drogowe, wykluczenie społeczne, ubóstwo i wiele innych.
Mieszkańcy Gminy Stare Czarnowo także napotykają na te wszystkie problemy, o jednych wiemy więcej o innych mniej. Zadaniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zdiagnozowanie problemów wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych i przyjęcie strategii do eliminowania tych problemów z życia mieszkańców naszej gminy.
Z posiadanych informacji przekazanych przez Rewir Dzielnicowych w St.Czarnowie wynika, iż w roku 2005 było ogółem 55 interwencji, w tym w miejscach publicznych 8, domowych 35 ( w tym 33 dot. nietrzeźwych) innych 12. Do izby wytrzeźwień odwieziono 1 osobę, do komendy w Gryfinie 2 nietrzeźwych, do posterunku w St.Czarnowie -10. Policja trzykrotnie interweniowała w mieszkaniach z powodu stosowania przemocy. Zatrzymano 12 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Policja nałożyła 20 mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych i skierowała 3 wnioski do Sądu.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada gminy ustala liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Na terenie naszej gminy limit takich punktów wynosi 30. W chwili obecnej prowadzona jest sprzedaż w 19 limitowanych punktach, w tym sprzedaż w miejscu spożycia - 5 punktów i 14 -sprzedaż poza miejscem spożycia. Liczba nielimitowanych punktów, gdzie prowadzi się sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% (w tym piwa) prowadzona jest w 7 punktach, w tym 2 punkty prowadzą sprzedaż w miejscu spożycia (bary piwne). W ubiegłym roku wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 9 zezwoleń wygasło ( w 8 przypadkach zezwolenia wznowiono).

ZADANIA, CELE I PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Cel główny:
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NOWYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ZMNIEJSZANIE ROZMIARÓW AKTUALNIE ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW poprzez:

 • podnoszenie jakości programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 • zmniejszenie ilości i zmiana struktury spożycia alkoholu
 • stworzenie optymalnych warunków umożliwiających dostęp do profesjonalnego lecznictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia
 • zmniejszenie ilości przypadków występowania przemocy domowej
 • zwiększenie liczby mieszkańców gminy biorących czynny udział w prozdrowotnych imprezach lokalnych oraz ich zaangażowanie w organizowaniu takich form spędzania wolnego czasu

ZADANIA I PODEJMOWANE DZIAŁANIA

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  Uzależnienie od alkoholu jako choroba jest w Polsce leczona bezpłatnie, dotyczy to zarówno pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne jak i tych bez ubezpieczenia Przepisy prawne regulują zasady kierowania osób na leczenie a także standardy, jakie ma spełniać placówka zajmująca się leczeniem pacjentów z chorobą alkoholową. Szczególny nacisk kładzie się na profesjonalizm personelu, doskonalenie metod stosowanych w terapii i szeroki dostęp do lecznictwa. Głównym celem terapii jest zachowanie trwałej abstynencji a także poprawa zdrowia psychicznego i nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych a także zmiany sposobu życia. Na naszym terenie brak jest placówek zajmujących się leczeniem osób uzależnionych, ale osoby chętne do podjęcia leczenia mogą skorzystać z wybranej przez siebie placówki na terenie województwa zachodniopomorskiego. Komisja ze swojej strony zapewnia dostęp do informacji o placówkach, o metodach leczenia a także zwraca koszty dojazdu na terapię.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  Na Komisji spoczywa obowiązek kompletowania dokumentów i kierowania na przymusowe leczenie osób, które swoim zachowaniem powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację nieletnich czy zakłócają spokój lub porządek publiczny. Osoba uzależniona ma być zmotywowana do zachowania abstynencji, dla rodziny jest to ochrona przed przemocą gdyż jej sprawca zostaje odseparowana od rodziny. Pomocy wymaga nie tylko alkoholik, ale także pozostali członkowie rodziny, żyjący nieraz przez długie lata w stałym stresie Z myślą o nich powstały liczne ośrodki terapii dla współuzależnionych, grupy wsparcia i inne organizacje. Podobnie jak w przypadku osób uzależnionych na terenie naszej gminy nie istnieją podmioty mogące bezpośrednio służyć pomocą rodzinie. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy pokrywać koszty dojazdu na terapie do Ośrodków, refundować turnusy terapeutyczne , dążyć do rozwoju świetlic socjoterapeutycznych, prowadzić działalności informacyjna i edukacyjna w zakresie dostępu do terapii i możliwości rozwiązywania problemów powstałych wskutek nadużywania alkoholu przez członka rodziny. W tym zakresie należy kontynuować współpracę z Posterunkiem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogiem szkolnym i przedstawicielami grup samopomocowych.
  Ważnym narzędziem w wykrywaniu przemocy domowej jest stosowanie procedury "Niebieskiej Karty" , tu ważna jest działalność informacyjna a także wiedza służb społecznych o procedurach interwencji w sprawach przemocy domowej. Szczególnie ważną kwestią jest pomoc dzieciom z rodzin patologicznych w tym szczególnie dotkniętych alkoholizmem. Jak już wspomniano będziemy dążyć do rozwoju świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniając osoby przygotowane do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapeutycznych Ważna jest także współpraca z pedagogiem szkolnym a także pomoc tej grupie zawodowej w zdobywaniu niezbędnej wiedzy zwiększającej kompetencje w zakresie pomagania dzieciom i rodzinom np. pokrywanie kosztów szkoleń pogłębiających wiedzę.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

  Ponieważ młodzi ludzie mają tendencje do podejmowania ryzykownych zachowań (sięganie po alkohol, narkotyki, zachowania agresywne) ważne jest oddziaływanie profilaktyczne i edukacyjne dla zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zagrożeń płynąc z takich zachowań. Działania powinny być skierowane nie tylko na zapobieganie efektom długofalowego przyjmowania różnego rodzaju środków psychoaktywnych, ale także na zatrzymaniu ich działania już teraz, nawet gdy młody człowiek zapali kilka papierosów, wypije raz na dyskotece. Takiemu celowi służy prowadzenie świetlicy środowiskowej, zakup spektakli teatralnych, organizowanie imprez prozdrowotnych, przeprowadzanie szkolnych spektakli profilaktycznych, wyjazdy na wycieczki, obozy, kolonie z programem naprawczym i edukacyjnym. Dzieci nabywają tam umiejętności pomocne w przyjęciu postawy wobec zagrożenia (nakłaniania do picia, brania narkotyków, agresja ze strony rówieśników, przemoc domowa, nie radzenie sobie z konfliktami itp.)
  Działalność profilaktyczna powinna dotyczyć nie tylko dzieci i młodzieży szkolnej, ale także rodziny i środowiska lokalnego. Dlatego będziemy nadal popierać, współfinansować i pomagać w organizowaniu lokalnych imprez promujące zdrowy styl życia inicjowanych przez Rady Sołeckie i Radnych. Będziemy także dążyć do tego aby imprezy były przygotowywane w coraz bardziej profesjonalny sposób oraz angażowało się w niej jak najwięcej mieszkańców. Będziemy także wspierać istniejące świetlice wiejskie w organizowaniu spotkań, konkursów o charakterze edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień. Każde podejmowane przez społeczność lokalną działanie jest godne naszej uwagi i pomocy w jego realizacji.
  Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dzieci biorące udział w zajęciach organizowanych przez świetlice środowiskowe mogą korzystać z dożywiania finansowanego ze środków uzyskanych za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, jeżeli zajdzie taka potrzeba Komisja jest gotowa uczestniczyć w pokrywaniu kosztów dożywiania tych dzieci.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  W dalszym ciągu zamierzamy wspierać działalność organizacji społecznych, których zadaniem jest pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz krzewienie postaw abstynenckich. Oczywiście szczególnie dotyczy to organizacji działających na naszym terenie, ale nie tylko, istnieje także możliwości wsparcia organizacji działających poza gminą, z których systematycznie korzystają nasi mieszkańcy. Ważne jest aby osoba, rodzina potrzebująca pomocy uzyskała ją i to możliwie jak najszybciej, oby była to pomoc profesjonalna nie narażająca na pogłębienie się problemu.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

  Na terenie gminy działa 28 punktów sprzedaży alkoholu, oznacza to, że średnio w każdej miejscowości są, co najmniej dwa takie punkty a na jeden punkt przypada 134 osoby (całej populacji). Można snuć polemikę czy jest to dużo czy mało ale niewątpliwe istnieje zależność między dostępnością alkoholu (gęstość punktów, godziny otwarcia sklepów, różnorodność dostępnych produktów alkoholowych, niska cena ) a zwiększeniu jego spożycia i co za tym idzie powstawaniu problemów alkoholowych.. Dlatego też nie będziemy dążyć do zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych a w roku 2006 zwrócimy szczególna uwagę na przestrzeganie przez sprzedawców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- kontrole sklepów, działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do sprzedawców, uczulenie ludności lokalnej na wszelkie łamanie przepisów przez sprzedawców a szczególnie sprzedaż alkoholu nieletnim. Komisja będzie nadal wykonywała inne zadanie w tym zakresie takie jak opiniowanie wydawanych zezwoleń.

 

Źródła finansowania

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że ww. środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku i są przeznaczone w następnym roku na realizację gminnych programów.
Szczegółowy plan wydatków jest określony w preliminarzu wydatków. Wszelkie zmiany wynikłe w ciągu roku nanoszone są bez porozumienia z Radą Gminy.

Realizatorzy programu

 1. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Inne podmioty podejmujące działania wynikające z programu.
   

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006

L.p.

Nazwa zadania

Zadania szczegółowe

klas.budż.
Dział 851
Rozdział 85154

Przewidziany
koszt
(w zł)

I Wynagrodzenia   i pochodne 1. Wynagrodzenie pełnomocnika § 411
§ 430
§ 412

4.380

2. Ryczałty członków Komisji

§ 430

8.650

3. Wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących świetlice środowiskowe w Kołbaczu i w St.Czarnowie

§ 411
§ 430

9.200

4. Wynagrodzenie dla osób realizujących szkolne programy profilaktyczne § 412
§ 411
§ 430

900

  Razem 23.130
II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 1. Dojazdy do Ośrodka Terapii Uzależnień dla uzależnionych

§ 430

300

2. Zakup materiałów (książki, ulotki) § 421 50
3. esperal § 430 500
  Razem 850
III Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 1. Zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Terapii Uzależnień dla współuzależnionych  § 430

300

2. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych

§ 421

 50
  Razem 350
IV Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1.  Kolonie letnie z programem profilaktycznym  § 430  

10.000

2. Delegacje- dowóz dzieci § 441 300
3. Dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym

§ 430

 

3.780

4. Dożywianie  § 430       3.500
5. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej § 421 1.700

 

Materiały -narkomania § 421   1.000
6. Materiały do prowadzenia szkolnego programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz” § 421 500
7. Lokalne imprezy –zakup nagród , upominków § 421 1.500
8. Szkolenia –koszt szkoleń § 430 600
  szkolenie narkomania § 430 600
9. Delegacje –dojazd na szkolenia § 441 200
10 Zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” § 421 820
11

 

Spektakle profilaktyczne dla szkół § 430 5.000
  Spektakle -narkomania § 430      3.400
  Razem 32.900
V Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 1. Szkolenia dla osób biorących udział w działaniach grup wsparcia

§ 430

 

100

 
2

 

Udział w obozach terapeutycznych

§ 430

 

1.300

3. Zakup materiałów pomocnych w pracy grup wsparcia –książki, ulotki itp.

§ 421

 

170

  Razem 1.570
VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w zakresie reklamy i sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 1. Delegacje –dojazd do placówek handlowych   § 441  

100

2. Zakup materiałów informacyjno –edukacyjnych dla sprzedawców § 421 100
Razem 200
RAZEM 59.000 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:23