Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/06

UCHWAŁA NR XXXVI/266/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 lipca 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do uchwały
nr XXXVI/266/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 lipca 2006 r.

 

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2006

DLA GMINY STARE CZARNOWO

 

 

          Narkomania należy do zjawisk, które nasiliły się w Polsce po transformacji ustrojowej i związanych z tym zmianach we wszystkich sferach życia. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim ludzi młodych (nawet dzieci), ale jest rozpowszechnione także wśród wielu grup społecznych i ma tendencje wzrostowe. W literaturze poświęconej narkomani często można napotkać stwierdzenie o modzie na używanie narkotyków. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co powoduje tak szybki wzrost liczby osób używających narkotyków, na pewno jest to stosunkowo łatwy dostęp do uzależniających substancji chemicznych, zmieniające się modele zachowań, trudności życia codziennego a, w przypadku młodych ludzi często zwykłą ciekawość.
          Uzależnienie od narkotyków, podobnie jak inne uzależnienia mogą dotknąć każdego. Mylne jest pojęcie panujące wśród bardzo wielu ludzi, iż jest to zjawisko dotykające margines społeczny. Rodzice „przeciętnego” nastolatka są przekonani, że ich dziecko nigdy nie sięgnie po narkotyk a ponieważ najczęściej nie potrafią rozpoznać pierwszych symptomów używania substancji chemicznych problem zauważają, gdy ich dziecko wymaga już hospitalizacji. Dla młodych ludzi okazjonalne wypalenie trawki nie stanowi żadnego problemu, panuje przekonanie, iż narkotyki miękkie nie stanowią zagrożenia. Mimo prowadzenia od wielu lat różnych kampanii, szkoleń i innych form edukacyjnych wiedza o powadze problemu jest niewystarczająca.
          Zjawisko narkomani rozwija się takim tempie, iż instytucje zajmujące się leczeniem, edukacją i profilaktyką nie nadążają z opracowywaniem coraz to nowocześniejszych i skuteczniejszych form oddziaływania. Niestety wciąż istnieje mnóstwo barier w sprawnym stworzeniu systemu leczenia i zapobiegania temu zjawisku. Dlatego tak ważnym jest stworzenie już na szczeblu najmniejszej nawet gminy zaplecza do prowadzenia działalność wychowawczej edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.
          Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomani nałożyła na jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania odpowiednich aktów prawnych. Dla jednostek samorządowych jest to gminny program przeciwdziałania narkomanii stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Kierunki i rodzaje działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, cele i sposoby ich osiągnięcia są określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
          Zjawisko narkomanii na terenie naszej gminy jest nie zauważalne, ale nie oznacza to, że nie istnieje. Nie posiadamy jednak żadnych danych statystycznych, które pozwalałyby określić jego rozmiar.
          Brak do tej pory gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w naszej gminie nie oznacza, iż problem ten był całkowicie pomijany w profilaktyce i edukacji skierowanej głównie do dzieci i młodzieży. Podejmowane działania zapobiegawcze w zakresie uzależnień nie ograniczały się jedynie do zagrożenia alkoholizmem, ale także narkomanii i innymi środkami uzależniającymi.

ZADANIA I PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Podejmowane działania mają na celu zapobieganiu powstawaniu problemów związanych z używaniem narkotyków, rozpoznawanie problemów istniejących i skuteczne ich eliminowanie.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Podejmowane działania:

 • szeroko prowadzona działalność informacyjna o dostępie do instytucji zajmujących się leczeniem narkomanii,
 • finansowanie dojazdów do ośrodków lecznictwa,
 • nawiązanie współpracy z Ośrodkami Terapii, Oddziałami Szpitali zajmującymi się profesjonalną pomocą osobom uzależnionym celem szybkiej i skutecznej interwencji

Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Podejmowane działania:

 • działalność informacyjna o możliwościach uzyskania pomocy od specjalistów zajmujących się problemem narkomanii,
 • pomoc w dotarciu do osób, instytucji profesjonalnie zajmujących się wspieraniem rodzin osób uzależnionych od narkotyków.

Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Podejmowane działania:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno- profilaktycznych w istniejących świetlicach środowiskowych
 • dążenie do powstawania nowych miejsc gdzie mogłaby być prowadzona działalność edukacyjno-profilaktyczna,
 • wdrażanie nowoczesnych szkolnych programów profilaktycznych,
 • zakup spektakli i przedstawień dla Zespołu Szkół w Kołbaczu o charakterze profilaktycznych w zakresie narkomanii,
 • dofinansowanie do lokalnych imprez mających na celu propagowanie form spędzania czasu wolnego bez środków uzależniających,
 • finansowanie, a w przypadku konieczności organizowanie szkoleń dla różnych grup społecznych o tematyce narkomanii ( rozpoznawanie objawów, leczenie, specyfika uzależnienia, profilaktyka i edukacja),
 • zakup i rozpowszechnianie literatury poświęconej problematyce uzależnień,
 • udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 4.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

Podejmowane działania:

 • nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi poza terenem naszej gminy celem wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
 • wspieranie osób i organizacji inicjujących działania na terenie naszej gminy zmierzające do przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 5.
Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Podejmowane działania:

 • podejmowanie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej działań zmierzających do zdiagnozowania rodzin gdzie występuje narkomania i objęcia ich profesjonalna pomocą zmierzającą do wyeliminowania problemu ze środowiska,

Partnerzy w realizacji programu:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Szkół w Kołbaczu
 • Rewir Dzielnicowych w St. Czarnowie
 • Ośrodki Zdrowia w Kołbaczu i St. Czarnowie
 • działające na terenie gminy organizacje i grupy samopomocowe
 •  instytucje i organizacje działające poza terenem naszej gminy zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień narkomanii.

Środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na rok 2006 środki te zostały zabezpieczone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zawarte w preliminarzu w wysokości 5.000 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-07-2006 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 14:51